آموزش و پرورش يك دستگاه استراتژيك براي كشور است

آموزش و پرورش يك دستگاه استراتژيك براي كشور است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، عصرامروز علي لاريجاني درديداربا معلمان منتخب سراسركشور به همراه وزير وشوراي معاونين ومديران كل آموزش وپرورش استان هاي كشوركه درساختمان مشروطه برگزارشد، ، اظهاركرد: وزارت آموزش و پرورش از جمله دستگاه هايي است كه بايد نگاه درازمدت و استراتژيك به مسائل كشور داشته باشد واگر مشكلاتي هم در اين راه است نبايد بدنه اين وزارتخانه ترديد كنند كه اين نهاد از اهميت كمي برخوردار است

.

وي افزود: زماني كه صحبت از كمبود اعتبار در وزارت آموزش و پرورش مي شود بايد توجه كنيم كه اين مشكل مشكلي مختص به اين وزارتخانه نيست و يك مسئله زيربنايي در اين حوزه وجود دارد و در بودجه سال جاري نيز حدود 31 هزار ميليارد تومان از 220 هزار ميليارد بودجه كشور در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و اين رشد اعتباري با وجود همه كمبودها نشان از نگاه ويژه به اين نهاد دارد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه ما از يك اقتصاد زاينده برخوردار نيستيم، گفت: در كشور ما اقتصاد به شكل زاينده و بارور وجود ندارد و اگر به اين موضوع توجه نكنيم بسياري از مشكلات ما باقي خواهد ماند. در كشوري كه در حال حاضر حدود 400 هزار ميليارد تومان پروژه عمراني نيمه كاره دارد هزينه هاي جاري نظام بزرگ ديواني ما پولي براي توجه به اين طرح ها و آباداني نمي‌گذارد اما در حل اين مشكلات آموزش و پرورش از اهميت بالايي برخوردار است

.

لاريجاني تاكيد كرد: بايد در نظام آموزشي افرادي كارآفرين تربيت كنيم و مدرك گرايي را فراموش كنيم و بدانيم لازم است در حوزه اقتصادي مفاهيمي از كودكي در ذهن افراد جامعه شكل گيرد و در اين شرايط است كه ما مي توانيم به آينده اميدوار باشيم.

وي با اشاره به هزينه بالاي اداره كشور، گفت: متاسفانه ساختار قانون اساسي ما بر تمركزگرايي بنا شده در حاليكه بايد ساختاري را تنظيم كنيم كه مناطق و بخش هاي زيرمجموعه و خرد در كشور خود امكان مديريت منابع و حل مشكلات شان را داشته باشند و تا جايي كه مي شود كار در كشور نه به دست بخش مركزي بلكه به دست مردم سپرده شود و از تمركزگرايي پرهيز شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: ضمن اينكه برخي از رفتارها و فرهنگ ها نيز در كشور بايد تغيير كند من جمله پرهيز از افشاگري و كم تحملي در مقابل مخالف كه در اين حوزه نيز بايد آموزش و پرورش با برنامه ريزي بر روي حوزه هاي رفتاري نقش خود را ايفا كنند و همه بايد دست به دست هم دهيم تا يك اقتصاد شكوفا در جامعه اي با خلق و رفتار درست شكل دهيم

.

وي با تاكيد بر اينكه طرح تحول عدالت در گروي رقابت است، گفت: ما در دولت هاي مختلف و در برهه هاي تاريخي متفاوت تعاريفي از عدالت مطرح كرده‌ايم و هر كسي عدالت را به نحوي تعريف كرده است اما بايد توجه كنيم همه اين عدالت ها كه افراد مختلف از آن سخن مي گويند سه مولفه اصلي دارد يكي اينكه قانون براي همه يكسان باشد و همه در برابر يك قانون پاسخگو باشند. بُعد بعدي اين است كه رقابت در جامعه جاري باشد و مساله بعدي اين است كه سمت گيري ها به سمت محرومان باشد و قطعا بايد در آموزش و پرورش نيز اين شئون جاري و ساري باشد و اميدواريم با توجه به اين مفاهيم شرايط در كشور به نحوي پيش رود كه مشكلات كاسته شود و اين اميدواري وجود دارد كه در سال جاري و سالهاي آينده با توجه به شرايطي كه ايجاد شده شاهد توفيق و موفقيت و آسايش بيشتري باشيم.

آموزش و پرورش يك دستگاه استراتژيك براي كشور است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، عصرامروز علي لاريجاني درديداربا معلمان منتخب سراسركشور به همراه وزير وشوراي معاونين ومديران كل آموزش وپرورش استان هاي كشوركه درساختمان مشروطه برگزارشد، ، اظهاركرد: وزارت آموزش و پرورش از جمله دستگاه هايي است كه بايد نگاه درازمدت و استراتژيك به مسائل كشور داشته باشد واگر مشكلاتي هم در اين راه است نبايد بدنه اين وزارتخانه ترديد كنند كه اين نهاد از اهميت كمي برخوردار است

(image) .

وي افزود: زماني كه صحبت از كمبود اعتبار در وزارت آموزش و پرورش مي شود بايد توجه كنيم كه اين مشكل مشكلي مختص به اين وزارتخانه نيست و يك مسئله زيربنايي در اين حوزه وجود دارد و در بودجه سال جاري نيز حدود 31 هزار ميليارد تومان از 220 هزار ميليارد بودجه كشور در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و اين رشد اعتباري با وجود همه كمبودها نشان از نگاه ويژه به اين نهاد دارد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه ما از يك اقتصاد زاينده برخوردار نيستيم، گفت: در كشور ما اقتصاد به شكل زاينده و بارور وجود ندارد و اگر به اين موضوع توجه نكنيم بسياري از مشكلات ما باقي خواهد ماند. در كشوري كه در حال حاضر حدود 400 هزار ميليارد تومان پروژه عمراني نيمه كاره دارد هزينه هاي جاري نظام بزرگ ديواني ما پولي براي توجه به اين طرح ها و آباداني نمي‌گذارد اما در حل اين مشكلات آموزش و پرورش از اهميت بالايي برخوردار است

(image) .

لاريجاني تاكيد كرد: بايد در نظام آموزشي افرادي كارآفرين تربيت كنيم و مدرك گرايي را فراموش كنيم و بدانيم لازم است در حوزه اقتصادي مفاهيمي از كودكي در ذهن افراد جامعه شكل گيرد و در اين شرايط است كه ما مي توانيم به آينده اميدوار باشيم.

وي با اشاره به هزينه بالاي اداره كشور، گفت: متاسفانه ساختار قانون اساسي ما بر تمركزگرايي بنا شده در حاليكه بايد ساختاري را تنظيم كنيم كه مناطق و بخش هاي زيرمجموعه و خرد در كشور خود امكان مديريت منابع و حل مشكلات شان را داشته باشند و تا جايي كه مي شود كار در كشور نه به دست بخش مركزي بلكه به دست مردم سپرده شود و از تمركزگرايي پرهيز شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: ضمن اينكه برخي از رفتارها و فرهنگ ها نيز در كشور بايد تغيير كند من جمله پرهيز از افشاگري و كم تحملي در مقابل مخالف كه در اين حوزه نيز بايد آموزش و پرورش با برنامه ريزي بر روي حوزه هاي رفتاري نقش خود را ايفا كنند و همه بايد دست به دست هم دهيم تا يك اقتصاد شكوفا در جامعه اي با خلق و رفتار درست شكل دهيم

(image) .

وي با تاكيد بر اينكه طرح تحول عدالت در گروي رقابت است، گفت: ما در دولت هاي مختلف و در برهه هاي تاريخي متفاوت تعاريفي از عدالت مطرح كرده‌ايم و هر كسي عدالت را به نحوي تعريف كرده است اما بايد توجه كنيم همه اين عدالت ها كه افراد مختلف از آن سخن مي گويند سه مولفه اصلي دارد يكي اينكه قانون براي همه يكسان باشد و همه در برابر يك قانون پاسخگو باشند. بُعد بعدي اين است كه رقابت در جامعه جاري باشد و مساله بعدي اين است كه سمت گيري ها به سمت محرومان باشد و قطعا بايد در آموزش و پرورش نيز اين شئون جاري و ساري باشد و اميدواريم با توجه به اين مفاهيم شرايط در كشور به نحوي پيش رود كه مشكلات كاسته شود و اين اميدواري وجود دارد كه در سال جاري و سالهاي آينده با توجه به شرايطي كه ايجاد شده شاهد توفيق و موفقيت و آسايش بيشتري باشيم.

آموزش و پرورش يك دستگاه استراتژيك براي كشور است

بک لینک رنک 5

بازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author