سند فرهنگی اجتماعی ورزشی بازی”لنگ”توسط وزیر آموزش و پرورش امضا شد

سند فرهنگی اجتماعی ورزشی بازی”لنگ”توسط وزیر آموزش و پرورش امضا شد

به گزارش مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش  به نقل ازاستان خراسان شمالي، علي اصغر فاني پس از افتتاح همزمان 50 پروژه آموزشی با اعتبار سفر مقام معظم رهبری و کاروان تدبیر وامید در سالن ورزشی دانش آموزی امید پس از افتتاح این سالن واجرای بازی توسط دانش آموزان این سند معرفی را امضا کرد.

 براین اساس ؛بازی بومی ومحلی لنگ نماد مهارت سادگی وطراوت است ،این بازی نیازمند مهارت های حرکتی وآمادگی جسمانی می باشد ومحدودیت مکانی وزمانی، سنی وجنسیتی ندارد.

سند فرهنگی اجتماعی ورزشی بازی”لنگ”توسط وزیر آموزش و پرورش امضا شد

به گزارش مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش  به نقل ازاستان خراسان شمالي، علي اصغر فاني پس از افتتاح همزمان 50 پروژه آموزشی با اعتبار سفر مقام معظم رهبری و کاروان تدبیر وامید در سالن ورزشی دانش آموزی امید پس از افتتاح این سالن واجرای بازی توسط دانش آموزان این سند معرفی را امضا کرد.

 براین اساس ؛بازی بومی ومحلی لنگ نماد مهارت سادگی وطراوت است ،این بازی نیازمند مهارت های حرکتی وآمادگی جسمانی می باشد ومحدودیت مکانی وزمانی، سنی وجنسیتی ندارد.

سند فرهنگی اجتماعی ورزشی بازی”لنگ”توسط وزیر آموزش و پرورش امضا شد

نفت آموزش پرورش دولتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author