کرملین: روسیه به دنبال روابط برابر با آمریکا است

کرملین: روسیه به دنبال روابط برابر با آمریکا است
سخنگوی کاخ کرملین در گفت‌وگو با خبرنگاران تأکید کرد، روسیه به دنبال روابط برابر و متقابلا سودمند با آمریکا است.

کرملین: روسیه به دنبال روابط برابر با آمریکا است

سخنگوی کاخ کرملین در گفت‌وگو با خبرنگاران تأکید کرد، روسیه به دنبال روابط برابر و متقابلا سودمند با آمریکا است.
کرملین: روسیه به دنبال روابط برابر با آمریکا است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author