چشم اميد 760 هزار بازنشسته فرهنگي به فاني و لاريجاني / آيا 3 دهه تجمع پايان مي يابد ؟

چشم اميد 760 هزار بازنشسته فرهنگي به فاني و لاريجاني / آيا 3 دهه تجمع پايان مي يابد ؟

درپي درج مطلب در خبرگزاري ايلنا مورخ6/5/95 با عنوان « چشم اميد 760 هزار بازنشسته فرهنگي به فاني و لاريجاني / آيا 3 دهه تجمع پايان مي يابد ؟ » جوابيه اداره كل تعاون و پشتيباني اين وزارتخانه به شرح زير است: صندوق بازنشستگي كشوري متكفل كليه امور مربوط به بازنشستگان محترم كشور به ويژه امور بيمه و درمان اين عزيزان مي باشد .

قرارداد بيمه ي تكميلي درمان بازنشستگان نيز توسط صندوق مذكورطراحي و با شركت آتيه سازان حافظ منعقد شده  واين وزارت هيچ گونه نقشي در تعيين مفاد قرارداد بيمه تكميلي آنان نداشته و موضوع مي بايد از طريق صندوق بازنشستگي كشوري پيگيري گردد .

ضمنا مراتب اعلام آمادگي اين وزارت جهت اجراي بيمه تكميلي بازنشستگان (درصورت تخصيص اعتبار ) به مراجع ذيربط ارسال شده است .

چشم اميد 760 هزار بازنشسته فرهنگي به فاني و لاريجاني / آيا 3 دهه تجمع پايان مي يابد ؟

درپي درج مطلب در خبرگزاري ايلنا مورخ6/5/95 با عنوان « چشم اميد 760 هزار بازنشسته فرهنگي به فاني و لاريجاني / آيا 3 دهه تجمع پايان مي يابد ؟ » جوابيه اداره كل تعاون و پشتيباني اين وزارتخانه به شرح زير است: صندوق بازنشستگي كشوري متكفل كليه امور مربوط به بازنشستگان محترم كشور به ويژه امور بيمه و درمان اين عزيزان مي باشد .

قرارداد بيمه ي تكميلي درمان بازنشستگان نيز توسط صندوق مذكورطراحي و با شركت آتيه سازان حافظ منعقد شده  واين وزارت هيچ گونه نقشي در تعيين مفاد قرارداد بيمه تكميلي آنان نداشته و موضوع مي بايد از طريق صندوق بازنشستگي كشوري پيگيري گردد .

ضمنا مراتب اعلام آمادگي اين وزارت جهت اجراي بيمه تكميلي بازنشستگان (درصورت تخصيص اعتبار ) به مراجع ذيربط ارسال شده است .

چشم اميد 760 هزار بازنشسته فرهنگي به فاني و لاريجاني / آيا 3 دهه تجمع پايان مي يابد ؟

ترانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author