پوشش تحصيلي 24 هزار و 251 نوآموز در 7 هزار كلاس چند پايه مناطق محروم و دو زبانه

پوشش تحصيلي 24 هزار و 251 نوآموز در 7 هزار كلاس چند پايه مناطق محروم و دو زبانه

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  پيش از ظهر امروز محمد ديمه ور درخصوص توسعه پيش دبستاني در مناطق محروم ، اظهار كرد: برنامه ريزي هاي توسعه اي و اقدام جهت پر كردن شكاف آموزشي موجود ، به منظور تأمين فرصت هاي عادلانه تربيتي رايگان و دولتي براي نوآموزان مناطق محروم دو يا چند زبانه ، وفق ساحت هاي نظام تعليم و تربيت از مهم ترين اولويت هاي حوزه ي آموزش و پرورش پيش دبستان كشور است.

وي درخصوص اقدامات آموزش و پرورش در اين زمينه ، تصريح كرد: پوشش 100648 نوآموز مناطق دوزبانه بازمانده از دوره يك ساله پيش دبستاني،در كلاس هاي آمادگي ويژه در تابستان 1394، پوشش رايگان ودولتي يك سال پيش از دبستان 40408 نوآموز در مناطق محروم ودوزبانه در سال 1394، تدوين و ارائه طرح توجيهي به منظور اجراي بومي و منطقه اي برنامه هاي كلان ملي ويژه پوشش  نوآموزان دوزبانه يك سال قبل از دبستان رايگان در مناطق محروم دوزبانه ، و حمايت دولتي وجلب مشاركت مردم از مناطق لازم التوجه و نيمه برخوردار، تشكيل كارگروه ملي زبان آموزي با تاكيد ويژه بر مناطق دوزبانه و داراي گويش هاي بومي ، تدوين چارچوب اوليه برنامه علمي و اجرايي استاندارد ويژه مناطق دوزبانه كشور با تاكيد بر گويش هاي بومي و فرهنگ محلي ، جهت اجرا در سال تحصيلي 96-1395، تصويب رديف اعتبارمستقل توسعه آموزش وپرورش پيش دبستاني ويژه مناطق محروم  و دوزبانه درلايحه بودجه سال 1395 ، تخصيص نيروي انساني رسمي به كلاس هاي پيش دبستاني 53 دهستان محروم كشور در بخشنامه ساماندهي نيروي انساني سال 1395 و امكان تخصيص نيروي انساني رسمي به كلاس هاي پيش دبستاني مناطق محروم ، روستاها ، حاشيه شهرها، عشاير ، دوزبانه و لازم التوجه؛ پس از تصويب كميته برنامه ريزي وفق بخشنامه ساماندهي نيروي انساني سال 1395، بخشي از دستاوردهاي آموزش و پرورش در زمينه توسعه آموزش پيش دبستاني در مناطق محروم و دو زبانه كشور در سال تحصيلي جاري مي باشد.

پوشش تحصيلي 24 هزار و 251 نوآموز در 7 هزار كلاس چند پايه مناطق محروم و دو زبانه

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  پيش از ظهر امروز محمد ديمه ور درخصوص توسعه پيش دبستاني در مناطق محروم ، اظهار كرد: برنامه ريزي هاي توسعه اي و اقدام جهت پر كردن شكاف آموزشي موجود ، به منظور تأمين فرصت هاي عادلانه تربيتي رايگان و دولتي براي نوآموزان مناطق محروم دو يا چند زبانه ، وفق ساحت هاي نظام تعليم و تربيت از مهم ترين اولويت هاي حوزه ي آموزش و پرورش پيش دبستان كشور است.

وي درخصوص اقدامات آموزش و پرورش در اين زمينه ، تصريح كرد: پوشش 100648 نوآموز مناطق دوزبانه بازمانده از دوره يك ساله پيش دبستاني،در كلاس هاي آمادگي ويژه در تابستان 1394، پوشش رايگان ودولتي يك سال پيش از دبستان 40408 نوآموز در مناطق محروم ودوزبانه در سال 1394، تدوين و ارائه طرح توجيهي به منظور اجراي بومي و منطقه اي برنامه هاي كلان ملي ويژه پوشش  نوآموزان دوزبانه يك سال قبل از دبستان رايگان در مناطق محروم دوزبانه ، و حمايت دولتي وجلب مشاركت مردم از مناطق لازم التوجه و نيمه برخوردار، تشكيل كارگروه ملي زبان آموزي با تاكيد ويژه بر مناطق دوزبانه و داراي گويش هاي بومي ، تدوين چارچوب اوليه برنامه علمي و اجرايي استاندارد ويژه مناطق دوزبانه كشور با تاكيد بر گويش هاي بومي و فرهنگ محلي ، جهت اجرا در سال تحصيلي 96-1395، تصويب رديف اعتبارمستقل توسعه آموزش وپرورش پيش دبستاني ويژه مناطق محروم  و دوزبانه درلايحه بودجه سال 1395 ، تخصيص نيروي انساني رسمي به كلاس هاي پيش دبستاني 53 دهستان محروم كشور در بخشنامه ساماندهي نيروي انساني سال 1395 و امكان تخصيص نيروي انساني رسمي به كلاس هاي پيش دبستاني مناطق محروم ، روستاها ، حاشيه شهرها، عشاير ، دوزبانه و لازم التوجه؛ پس از تصويب كميته برنامه ريزي وفق بخشنامه ساماندهي نيروي انساني سال 1395، بخشي از دستاوردهاي آموزش و پرورش در زمينه توسعه آموزش پيش دبستاني در مناطق محروم و دو زبانه كشور در سال تحصيلي جاري مي باشد.

پوشش تحصيلي 24 هزار و 251 نوآموز در 7 هزار كلاس چند پايه مناطق محروم و دو زبانه

ganool review

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author