پرداخت روزانه 14 میلیاردریال هزینه درمان به فرهنگیان

پرداخت روزانه 14 میلیاردریال هزینه درمان به فرهنگیان

به گزارش مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان بوشهر،فرشید سیاری اظهار کرد: کلیه خسارت های پرداخت شده به فرهنگیان از منابع صندوق درمان وزارت آموزش و پرورش است و در این راستا به فرهنگیان سراسر کشور روزانه یک میلیارد و چهار صد میلیون تومان خسارت درمان پرداخت پرداخت می گردد .

سیاری در خصوص تامین اعتبارات درمان صندوق افزود : منابع مالی این امر از طریق سهم دولت و سهم همکاران فرهنگی تامین می گردد .

وی تامین هزینه های درمانی فرهنگیان را از اولویت های بخش رفاهی وزارت آموزش و پرورش دانست وتصریح کرد : مشکلات فراوانی در انعقاد قراردادهای درمانی با وزارت آموزش و پرورش وجود داشت که موفق به حفظ منابع و انعقاد قرارداد با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ شده ایم.

پرداخت روزانه 14 میلیاردریال هزینه درمان به فرهنگیان

به گزارش مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان بوشهر،فرشید سیاری اظهار کرد: کلیه خسارت های پرداخت شده به فرهنگیان از منابع صندوق درمان وزارت آموزش و پرورش است و در این راستا به فرهنگیان سراسر کشور روزانه یک میلیارد و چهار صد میلیون تومان خسارت درمان پرداخت پرداخت می گردد .

سیاری در خصوص تامین اعتبارات درمان صندوق افزود : منابع مالی این امر از طریق سهم دولت و سهم همکاران فرهنگی تامین می گردد .

وی تامین هزینه های درمانی فرهنگیان را از اولویت های بخش رفاهی وزارت آموزش و پرورش دانست وتصریح کرد : مشکلات فراوانی در انعقاد قراردادهای درمانی با وزارت آموزش و پرورش وجود داشت که موفق به حفظ منابع و انعقاد قرارداد با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ شده ایم.

پرداخت روزانه 14 میلیاردریال هزینه درمان به فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author