وزارت خارجه با گزارش برجام، ایران را لولو و آمریکا را هلو معرفی کرده است!

وزارت خارجه با گزارش برجام، ایران را لولو و آمریکا را هلو معرفی کرده است!
مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت: گزارش وزارت خارجه درباره برجام، ایران را لولو و آمریکا را هلو معرفی کرده است.

وزارت خارجه با گزارش برجام، ایران را لولو و آمریکا را هلو معرفی کرده است!

مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت: گزارش وزارت خارجه درباره برجام، ایران را لولو و آمریکا را هلو معرفی کرده است.
وزارت خارجه با گزارش برجام، ایران را لولو و آمریکا را هلو معرفی کرده است!

بک لینک رنک 3

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author