كارمندان سازمان پژوهش آموزش و پرورش از زمان قديم فيش حقوقي دريافت مي كردند

كارمندان سازمان پژوهش آموزش و پرورش از زمان قديم فيش حقوقي دريافت مي كردند

درپي درج مطلب در روزنامه آفتاب يزد مورخ19/7/95 با عنوان « كارمندان سازمان پژوهش آموزش و پرورش از زمان قديم فيش حقوقي دريافت مي كردند » جوابيه سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي اين وزارتخانه به شرح زير است: درراستاي توسعه دولت الكترونيك سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي حسب تكليف قانوني بسياري از امور را به منظور حذف كاغذ و استفاده بهينه از امكانات بربستر فناوري ارائه مي نمايد ، علاوه بر توزيع اينترنتي كتاب درسي ، اتوماسيون خود را نيز مبتني بر فرايندهاي اداري مستقر نموده و موفق شده استفاده از كاغذ را به صفر نزديك نمايد . در اين روند علاوه بر عدم چاپ فيش هاي حقوقي ، احكام ماموريت و پرسنلي ،‌درخواست هاي اداري حتي طرح هاي پژوهشي اعتبار سنجي و ارزشيابي را نيز بر اين بستر ارائه و اجرا مي نمايد . ولي كليه اسناد و مدارك پرداختي براي دسترسي دستگاه هاي نظارتي در مديريت امور مالي محفوظ مي باشد.

كارمندان سازمان پژوهش آموزش و پرورش از زمان قديم فيش حقوقي دريافت مي كردند

درپي درج مطلب در روزنامه آفتاب يزد مورخ19/7/95 با عنوان « كارمندان سازمان پژوهش آموزش و پرورش از زمان قديم فيش حقوقي دريافت مي كردند » جوابيه سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي اين وزارتخانه به شرح زير است: درراستاي توسعه دولت الكترونيك سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي حسب تكليف قانوني بسياري از امور را به منظور حذف كاغذ و استفاده بهينه از امكانات بربستر فناوري ارائه مي نمايد ، علاوه بر توزيع اينترنتي كتاب درسي ، اتوماسيون خود را نيز مبتني بر فرايندهاي اداري مستقر نموده و موفق شده استفاده از كاغذ را به صفر نزديك نمايد . در اين روند علاوه بر عدم چاپ فيش هاي حقوقي ، احكام ماموريت و پرسنلي ،‌درخواست هاي اداري حتي طرح هاي پژوهشي اعتبار سنجي و ارزشيابي را نيز بر اين بستر ارائه و اجرا مي نمايد . ولي كليه اسناد و مدارك پرداختي براي دسترسي دستگاه هاي نظارتي در مديريت امور مالي محفوظ مي باشد.

كارمندان سازمان پژوهش آموزش و پرورش از زمان قديم فيش حقوقي دريافت مي كردند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author