«قهرمان زمین» ایران را قهرمان آلودگی هوای جهان کرد!

«قهرمان زمین» ایران را قهرمان آلودگی هوای جهان کرد!
آلودگی هوا و گرد و غبار اگر نان و آب برای مردم نداشت یک رتبه اول جهانی برایمان داشت! رتبه اول آلودگی هوا آن هم در کشوری که بانوی محیط زیست جهان و قهرمان زمین مسئول محیط زیست آن کشور است و با ابتکارش بالاخره یک رتبه اول جهانی نصیب کشورمان شده است.

«قهرمان زمین» ایران را قهرمان آلودگی هوای جهان کرد!

آلودگی هوا و گرد و غبار اگر نان و آب برای مردم نداشت یک رتبه اول جهانی برایمان داشت! رتبه اول آلودگی هوا آن هم در کشوری که بانوی محیط زیست جهان و قهرمان زمین مسئول محیط زیست آن کشور است و با ابتکارش بالاخره یک رتبه اول جهانی نصیب کشورمان شده است.
«قهرمان زمین» ایران را قهرمان آلودگی هوای جهان کرد!

بک لینک رنک 3

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author