در مواجهه با تكنولوژي هاي جديد اصل برمصون سازي است

در مواجهه با تكنولوژي هاي جديد اصل برمصون سازي است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، حجت الاسلام محي الدين بهرام محمديان درخصوص استفاده از فضاي مجازي براي دانش آموزان ، اظهار كرد: باتوجه به دسترسي آسان و نسبتا كم هزينه حضور شبكه هاي اجتماعي و حضور در فضاي مجازي در جوامع امري اجتناب ناپذير است ، اكنون اغلب مردم حداقل عضو يك شبكه اجتماعي هستند و دانش آموزان و معلمان نيز به عنوان جمعي از شهروندان در محيط خارج از مدرسه به اين فضاهاي مجازي دسترسي دارند.

وي تصريح كرد: بايد ضمن پذيرش و بررسي هرچه بيشتر سامان دهي شود ، به اين معنا كه فرهنگ مواجهه هوشمندانه و دقيق با شبكه اجتماعي «مجازي» را در داخل شبكه اجتماعي«واقعي» به وجود آوريم.

محمديان با بيان اينكه اغلب معلمان در گروه هاي علمي – درسي كه به صورت خود جوش به وجودآمده، عضو هستند، خاطرنشان كرد: معلمان باتوجه به اينكه دانش كافي در زمينه در اين شبكه ها را دارند، جاي نگراني چنداني در بين معلمان نيست ، ليكن بايد مراقبت بود كه حضور  افراد با گرايش هاي خاص در گروه هاي علمي – درسي باعث ايجاد مشكل براي نظام آموزشي و كاهش  انگيزه معلمان نشود.

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ادامه داد: اگر استفاده از فضاي مجازي برنامه ريزي شده و تحت كنترل باشد ، موجب سرعت بخشيدن به انجام امور و كاهش هزينه ها و افزايش مشاركت ها مي شود، از جمله اقدامات مباركي كه در اين فضا اتفاق افتاده، قرارگرفتن محتواي كتاب هاي درسي جديدالتأليف بر روي سايت و شبكه به منظور آگاهي و اعتبارسنجي اين كتاب ها توسط تعداد زيادي از معلمان مي باشد كه با نظارت مستقيم اين سازمان انجام پذيرفته است.

وي گفت:  درخصوص استفاده دانش آموزان از فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي نياز است كه توسط اوليا و كارشناسان آموزشي دانش آموزان در محيط اجتماعي واقعي به درجه اي از رشد و بلوغ فكري ، رفتاري و معرفتي برسند كه بدانند روش مناسب حضور در اين شبكه ها وفضاي مجازي چگونه است، البته آموزش وپرورش در تلاش است با افزايش توليد محتواي الكترونيكي مناسب، فضاي مجازي پاكي را براي حضور دانش آموزان ايجاد كند.

در مواجهه با تكنولوژي هاي جديد اصل برمصون سازي است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، حجت الاسلام محي الدين بهرام محمديان درخصوص استفاده از فضاي مجازي براي دانش آموزان ، اظهار كرد: باتوجه به دسترسي آسان و نسبتا كم هزينه حضور شبكه هاي اجتماعي و حضور در فضاي مجازي در جوامع امري اجتناب ناپذير است ، اكنون اغلب مردم حداقل عضو يك شبكه اجتماعي هستند و دانش آموزان و معلمان نيز به عنوان جمعي از شهروندان در محيط خارج از مدرسه به اين فضاهاي مجازي دسترسي دارند.

وي تصريح كرد: بايد ضمن پذيرش و بررسي هرچه بيشتر سامان دهي شود ، به اين معنا كه فرهنگ مواجهه هوشمندانه و دقيق با شبكه اجتماعي «مجازي» را در داخل شبكه اجتماعي«واقعي» به وجود آوريم.

محمديان با بيان اينكه اغلب معلمان در گروه هاي علمي – درسي كه به صورت خود جوش به وجودآمده، عضو هستند، خاطرنشان كرد: معلمان باتوجه به اينكه دانش كافي در زمينه در اين شبكه ها را دارند، جاي نگراني چنداني در بين معلمان نيست ، ليكن بايد مراقبت بود كه حضور  افراد با گرايش هاي خاص در گروه هاي علمي – درسي باعث ايجاد مشكل براي نظام آموزشي و كاهش  انگيزه معلمان نشود.

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ادامه داد: اگر استفاده از فضاي مجازي برنامه ريزي شده و تحت كنترل باشد ، موجب سرعت بخشيدن به انجام امور و كاهش هزينه ها و افزايش مشاركت ها مي شود، از جمله اقدامات مباركي كه در اين فضا اتفاق افتاده، قرارگرفتن محتواي كتاب هاي درسي جديدالتأليف بر روي سايت و شبكه به منظور آگاهي و اعتبارسنجي اين كتاب ها توسط تعداد زيادي از معلمان مي باشد كه با نظارت مستقيم اين سازمان انجام پذيرفته است.

وي گفت:  درخصوص استفاده دانش آموزان از فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي نياز است كه توسط اوليا و كارشناسان آموزشي دانش آموزان در محيط اجتماعي واقعي به درجه اي از رشد و بلوغ فكري ، رفتاري و معرفتي برسند كه بدانند روش مناسب حضور در اين شبكه ها وفضاي مجازي چگونه است، البته آموزش وپرورش در تلاش است با افزايش توليد محتواي الكترونيكي مناسب، فضاي مجازي پاكي را براي حضور دانش آموزان ايجاد كند.

در مواجهه با تكنولوژي هاي جديد اصل برمصون سازي است

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author