درخواست نماینده سازمان ملل برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد یمن

درخواست نماینده سازمان ملل برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد یمن
نماینده سازمان ملل در یمن اعلام کرد این سازمان پیشنهاد داده است تا تشکلی برای جلوگیری از سقوط اقتصادی این کشور جنگ زده شکل گیرد.

درخواست نماینده سازمان ملل برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد یمن

نماینده سازمان ملل در یمن اعلام کرد این سازمان پیشنهاد داده است تا تشکلی برای جلوگیری از سقوط اقتصادی این کشور جنگ زده شکل گیرد.
درخواست نماینده سازمان ملل برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد یمن

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author