دارالقرآن ها بايد جریان ساز فرهنگي باشند

دارالقرآن ها بايد جریان ساز فرهنگي باشند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت پرورشي وفرهنگي ، حمیدرضا کفاش درباره وضعیت دارالقرآن های کشور اظهارکرد: دارالقرآن ها وقتی می توانند باقی بمانند که مافوق جریان های سیاسی حرکت کنند و جریان ساز باشند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش تصريح كرد : ورود دارالقرآن ها به فضای مجازی و روش های نوین اهمیت زیادی دارد و باید شیوه ها به روز شود.روش ها را باید تغییر داد. ما این مسائل را قبول داریم که در فضای مجازی باید بیشتر کار کرد و در این مسیر هم گام بر می داریم.

وي با بيان اين كه دارالقرآن ها بايد از نیروهای قوی و توانمند استفاده کنند ، افزود : وظیفه دارالقرآن ها توانمندسازی و ساخت نیرو برای آینده است.

كفاش خاطرنشان كرد: ما نیازمند حمایت مردم و خانواده ها هستیم و مردم بدنبال محیط های خوب و قرآنی برای تربیت فرزندان خودشان هستند.دارالقرآن ها هیاتهای مذهبی تشکیل دهند و در این بخش هم فعال باشند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با بيان اين كه فضای مجازی را باید مديريت کرد، افزود : با فضاي مجازي نمی شود مقابله کرد و باید فضایی جذاب را برای جوانان و نوجوانان ایجاد کرد تا آنها به این سمت بیایند

دارالقرآن ها بايد جریان ساز فرهنگي باشند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت پرورشي وفرهنگي ، حمیدرضا کفاش درباره وضعیت دارالقرآن های کشور اظهارکرد: دارالقرآن ها وقتی می توانند باقی بمانند که مافوق جریان های سیاسی حرکت کنند و جریان ساز باشند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش تصريح كرد : ورود دارالقرآن ها به فضای مجازی و روش های نوین اهمیت زیادی دارد و باید شیوه ها به روز شود.روش ها را باید تغییر داد. ما این مسائل را قبول داریم که در فضای مجازی باید بیشتر کار کرد و در این مسیر هم گام بر می داریم.

وي با بيان اين كه دارالقرآن ها بايد از نیروهای قوی و توانمند استفاده کنند ، افزود : وظیفه دارالقرآن ها توانمندسازی و ساخت نیرو برای آینده است.

كفاش خاطرنشان كرد: ما نیازمند حمایت مردم و خانواده ها هستیم و مردم بدنبال محیط های خوب و قرآنی برای تربیت فرزندان خودشان هستند.دارالقرآن ها هیاتهای مذهبی تشکیل دهند و در این بخش هم فعال باشند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با بيان اين كه فضای مجازی را باید مديريت کرد، افزود : با فضاي مجازي نمی شود مقابله کرد و باید فضایی جذاب را برای جوانان و نوجوانان ایجاد کرد تا آنها به این سمت بیایند

دارالقرآن ها بايد جریان ساز فرهنگي باشند

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author