تیراندازی به چند نفر در نزدیکی ساختمان کنگره در واشنگتن

تیراندازی به چند نفر در نزدیکی ساختمان کنگره در واشنگتن
منابع خبری بامداد پنجشنبه از وقوع تیراندازی در نزدیکی ساختمان کنگره آمریکا خبر دادند.

تیراندازی به چند نفر در نزدیکی ساختمان کنگره در واشنگتن

منابع خبری بامداد پنجشنبه از وقوع تیراندازی در نزدیکی ساختمان کنگره آمریکا خبر دادند.
تیراندازی به چند نفر در نزدیکی ساختمان کنگره در واشنگتن

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author