توسعه پايدار با داشتن دستگاه سالم ميسر مي شود

توسعه پايدار با داشتن دستگاه سالم ميسر مي شود

به گزارش مركز اطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان خراسان شمالي، علي نقي حصني درگردهمايي هيات هاي بدوي قطب شرق كشور افزود: براي داشتن دستگاه واداره اي سالم وكار آمد به تشكيلاتي مانند هيات هاي رسيدگي به تخلفات نياز است كه همه كارشناسان رسيدگي سكاندار اين مهم در مجموعه خود هستند.

وي ادامه داد:در ارتقاي سلامت اداري دو هدف توانمند سازي اعضاي هيات ها و پيشگيري از بروز تخلف با برگزاري دوره هاي آموزشي درسطح كشور براي معلمان دنبال مي شود.

حصني بيان كرد: آموزش وپرورش بزرگترين دستگاه دولتي است و در همه نقاط كشور حضوردارد وتاثير آن بيش از ساير دستگاه است وبايد تصميماتش از روي عقلانيت وتدبير باشد.

وي با اشاره به اينكه قانون رسيدگي به تخلفات اداري از سال 1372 در سطح كشور مصوب شده است ادامه داد:درحال حاضر در آموزش وپرورش40 دفتررسيدگي به تخلفات اداري درسطح كشوروجود دارد.

علي نقي حصني افزود: درهيات ها براساس گزارش افراد حقيقي وحقوقي وبا توجه به همه جهات ورعايت موارد به تخلفات رسيدگي مي شود.

وي اظهار كرد:درسال 94، پانزده درصد كاهش در بروز تخلفات درسطح كشور داشته ايم كه اين آمار در شش ماهه ابتدايي سال 95 نيز همانند سال گذشته رو به كاهش است.

حصني ويژگي هاي نظام نظارتي كارآمد اصلاح گري،مثبت نگري، پيش نگري، عينيت گرايي،سازمان گرايي، واقع گرايي، كلي نگري ،مشتري گرايي،كارايي وغايت نگري ،عدالت جويي ، فرهنگ گرايي و تقويت سيستم مديريت برشمرد.

گفتني است اين گردهمايي باحضور مسوولان وكارشناسان هيات هاي استان هاي سمنان،مازندران ،گلستان ،خراسان رضوي وشمالي دربجنورد برگزار شد.

توسعه پايدار با داشتن دستگاه سالم ميسر مي شود

به گزارش مركز اطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان خراسان شمالي، علي نقي حصني درگردهمايي هيات هاي بدوي قطب شرق كشور افزود: براي داشتن دستگاه واداره اي سالم وكار آمد به تشكيلاتي مانند هيات هاي رسيدگي به تخلفات نياز است كه همه كارشناسان رسيدگي سكاندار اين مهم در مجموعه خود هستند.

وي ادامه داد:در ارتقاي سلامت اداري دو هدف توانمند سازي اعضاي هيات ها و پيشگيري از بروز تخلف با برگزاري دوره هاي آموزشي درسطح كشور براي معلمان دنبال مي شود.

حصني بيان كرد: آموزش وپرورش بزرگترين دستگاه دولتي است و در همه نقاط كشور حضوردارد وتاثير آن بيش از ساير دستگاه است وبايد تصميماتش از روي عقلانيت وتدبير باشد.

وي با اشاره به اينكه قانون رسيدگي به تخلفات اداري از سال 1372 در سطح كشور مصوب شده است ادامه داد:درحال حاضر در آموزش وپرورش40 دفتررسيدگي به تخلفات اداري درسطح كشوروجود دارد.

علي نقي حصني افزود: درهيات ها براساس گزارش افراد حقيقي وحقوقي وبا توجه به همه جهات ورعايت موارد به تخلفات رسيدگي مي شود.

وي اظهار كرد:درسال 94، پانزده درصد كاهش در بروز تخلفات درسطح كشور داشته ايم كه اين آمار در شش ماهه ابتدايي سال 95 نيز همانند سال گذشته رو به كاهش است.

حصني ويژگي هاي نظام نظارتي كارآمد اصلاح گري،مثبت نگري، پيش نگري، عينيت گرايي،سازمان گرايي، واقع گرايي، كلي نگري ،مشتري گرايي،كارايي وغايت نگري ،عدالت جويي ، فرهنگ گرايي و تقويت سيستم مديريت برشمرد.

گفتني است اين گردهمايي باحضور مسوولان وكارشناسان هيات هاي استان هاي سمنان،مازندران ،گلستان ،خراسان رضوي وشمالي دربجنورد برگزار شد.

توسعه پايدار با داشتن دستگاه سالم ميسر مي شود

دانلود مستقیم تانگو جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author