تشكيل دبيرخانه ستاد ثبت نام براي نظارت برحسن اجراي روند ثبت نام در مدارس

تشكيل دبيرخانه ستاد ثبت نام براي نظارت برحسن اجراي روند ثبت نام در مدارس

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، سيدرحيم ميرشاه ولد اظهار كرد: هر ساله براساس بخشنامه ثبت نام ، ستاد و دبيرخانه ثبت نام در وزارت خانه ، ادارات كل استان ها، مناطق و نواحي كشور تشكيل مي شود.

وي افزود: اداره كل ارزيابي عملكرد و پاسخ گويي به شكايات وزارت آموزش و پرورش به عنوان دبيرخانه ستاد ثبت نام براي نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و پيش گيري و برخورد با تخلفات احتمالي برنامه هاي خود را سامان دهي و اجرا مي كند كه تشكيل دبيرخانه ستاد و بازرسي هاي موردي حسب شكايت واصله دو وظيفه اصلي اين اداره كل درخصوص ثبت نام است.

ميرشاه ولد تصريح كرد: ارائه جزوات آموزشي براي ارتقاي سطح آگاهي هاي مديران و معلمان مدارس، تدوين فهرست برخي مقررات تكليفي ايجابي و سلبي مديران مدارس و هم چنيني پيش بيني برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت از اقدامات آموزش و پرورش در جهت كاهش تخلفات برخي مديران در ثبت نام است.

مديركل ارزيابي عملكرد و پاسخ گويي به شكايات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به بخشنامه ستاد ثبت نام، خاطرنشان كرد: دريافت هرگونه وجه به استثناي وجوه مربوط به سنجش سلامت ، بيمه ، استعلام از ثبت احوال و كتب درسي در مدارس دولتي عادي ممنوع است. دريافت كمك هاي مردمي تنها در صورتي كه اولاً داوطلبانه و بدون اجبار بوده و ثانياً در غير از زمان فصل ثبت نام باشد،  امكان پذير است.

وي افزود: چنانچه اولياي دانش آموزان به موردي از دريافت وجه غيرقانوني در مدارس عادي دولتي برخورد نمودند ، مي توانند مراتب را از طريق سامانه پاسخ گويي به شكايات به نشانيshekayat.medu.ir  اعلام تا نسبت به رسيدگي به موضوع و برخورد قانوني با متخلف اقدام قانوني به عمل آيد.

تشكيل دبيرخانه ستاد ثبت نام براي نظارت برحسن اجراي روند ثبت نام در مدارس

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، سيدرحيم ميرشاه ولد اظهار كرد: هر ساله براساس بخشنامه ثبت نام ، ستاد و دبيرخانه ثبت نام در وزارت خانه ، ادارات كل استان ها، مناطق و نواحي كشور تشكيل مي شود.

وي افزود: اداره كل ارزيابي عملكرد و پاسخ گويي به شكايات وزارت آموزش و پرورش به عنوان دبيرخانه ستاد ثبت نام براي نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و پيش گيري و برخورد با تخلفات احتمالي برنامه هاي خود را سامان دهي و اجرا مي كند كه تشكيل دبيرخانه ستاد و بازرسي هاي موردي حسب شكايت واصله دو وظيفه اصلي اين اداره كل درخصوص ثبت نام است.

ميرشاه ولد تصريح كرد: ارائه جزوات آموزشي براي ارتقاي سطح آگاهي هاي مديران و معلمان مدارس، تدوين فهرست برخي مقررات تكليفي ايجابي و سلبي مديران مدارس و هم چنيني پيش بيني برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت از اقدامات آموزش و پرورش در جهت كاهش تخلفات برخي مديران در ثبت نام است.

مديركل ارزيابي عملكرد و پاسخ گويي به شكايات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به بخشنامه ستاد ثبت نام، خاطرنشان كرد: دريافت هرگونه وجه به استثناي وجوه مربوط به سنجش سلامت ، بيمه ، استعلام از ثبت احوال و كتب درسي در مدارس دولتي عادي ممنوع است. دريافت كمك هاي مردمي تنها در صورتي كه اولاً داوطلبانه و بدون اجبار بوده و ثانياً در غير از زمان فصل ثبت نام باشد،  امكان پذير است.

وي افزود: چنانچه اولياي دانش آموزان به موردي از دريافت وجه غيرقانوني در مدارس عادي دولتي برخورد نمودند ، مي توانند مراتب را از طريق سامانه پاسخ گويي به شكايات به نشانيshekayat.medu.ir  اعلام تا نسبت به رسيدگي به موضوع و برخورد قانوني با متخلف اقدام قانوني به عمل آيد.

تشكيل دبيرخانه ستاد ثبت نام براي نظارت برحسن اجراي روند ثبت نام در مدارس

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author