تاثير25 درصدي سوابق تحصيلي دوره متوسطه و 5 درصد دوره پيش دانشگاهي در آزمون سراسري سال 95

تاثير25 درصدي سوابق تحصيلي دوره متوسطه و 5 درصد دوره پيش دانشگاهي در آزمون سراسري سال 95

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، عبدالرسول عمادي درخصوص اعمال سوابق تحصيلي داوطلبان كنكور سراسري دانشگاه ها، اظهار كرد: نحوه وميزان اعمال سابقه تحصيلي در آزمون سراسري دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي جزو وظايف شوراي سنجش وپذيرش مي باشد و مسئوليت آن با وزير محترم علوم،تحقيقات وفناوري مي باشد

وي افزود: مطابق ماده 5 قانون سنجش وپذيرش ،پذيرش دانشجو در دانشگاهها به روش ظرفيت رشته-محل وتقاضاي داوطلب بر اساس سابقه تحصيلي ، سابقه تحصيلي و.آزمون عمومي ويا سابق تحصيلي وآزمون عمومي واختصاصي صورت مي گيرد.

عمادي با بيان اينكه بر اساس تبصره 4 ماده 5 قانون در پذيرش دانشجو، تاثير سوابق تحصيلي سالانه به صورت تدريجي وصعودي است ، تصريح كرد: پس از  5سال حداقل 85درصد ظرفيت پذيرش دانشجودركل كشوربر مبناي سابقه  تحصیلی خواهد بود وميزان تاثير آن در آزمون سراسري سال 1395،دوره متوسطه 25در صدو پيش دانشگاهي 5در صد مي باشد.

رئيس مركز سنجش وزارت آموزش وپرورش خاطرنشان كرد: وظيفه آموزش وپرورش توليد سابقه تحصيلي بر اساس مصوبات شوراي عالي آموزش وپرورش وارسال آن به سازمان سنجش آموزش كشور است كه هرساله بر اساس توافق انجام شده با سازمان سنجش آموزش كشور انجام مي گيرد.

تاثير25 درصدي سوابق تحصيلي دوره متوسطه و 5 درصد دوره پيش دانشگاهي در آزمون سراسري سال 95

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، عبدالرسول عمادي درخصوص اعمال سوابق تحصيلي داوطلبان كنكور سراسري دانشگاه ها، اظهار كرد: نحوه وميزان اعمال سابقه تحصيلي در آزمون سراسري دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي جزو وظايف شوراي سنجش وپذيرش مي باشد و مسئوليت آن با وزير محترم علوم،تحقيقات وفناوري مي باشد

وي افزود: مطابق ماده 5 قانون سنجش وپذيرش ،پذيرش دانشجو در دانشگاهها به روش ظرفيت رشته-محل وتقاضاي داوطلب بر اساس سابقه تحصيلي ، سابقه تحصيلي و.آزمون عمومي ويا سابق تحصيلي وآزمون عمومي واختصاصي صورت مي گيرد.

عمادي با بيان اينكه بر اساس تبصره 4 ماده 5 قانون در پذيرش دانشجو، تاثير سوابق تحصيلي سالانه به صورت تدريجي وصعودي است ، تصريح كرد: پس از  5سال حداقل 85درصد ظرفيت پذيرش دانشجودركل كشوربر مبناي سابقه  تحصیلی خواهد بود وميزان تاثير آن در آزمون سراسري سال 1395،دوره متوسطه 25در صدو پيش دانشگاهي 5در صد مي باشد.

رئيس مركز سنجش وزارت آموزش وپرورش خاطرنشان كرد: وظيفه آموزش وپرورش توليد سابقه تحصيلي بر اساس مصوبات شوراي عالي آموزش وپرورش وارسال آن به سازمان سنجش آموزش كشور است كه هرساله بر اساس توافق انجام شده با سازمان سنجش آموزش كشور انجام مي گيرد.

تاثير25 درصدي سوابق تحصيلي دوره متوسطه و 5 درصد دوره پيش دانشگاهي در آزمون سراسري سال 95

باران فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author