بیش از 100 هزار نفر روز در ستادهای اسکان فرهنگیان استان پذیرش شده اند

بیش از 100 هزار نفر روز در ستادهای اسکان فرهنگیان استان پذیرش شده اند

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان ایلام ، علی بیرانوند اظهارکرد:  از روز 28 اسفند تاکنون 100 هزار 788 نفرروز درقالب  83 هزار نفرروز فرهنگی  و17 هزار و788 نفر روز درستادهای اسکان فرهنگیان استان پذیرش واقامت یافته اند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان ایلام تصریح کرد: از این تعداد نفر6 هزار و640 خانوار فرهنگی و 1هزار و423خانوار غیر فرهنگی می باشند.

بیش از 100 هزار نفر روز در ستادهای اسکان فرهنگیان استان پذیرش شده اند

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان ایلام ، علی بیرانوند اظهارکرد:  از روز 28 اسفند تاکنون 100 هزار 788 نفرروز درقالب  83 هزار نفرروز فرهنگی  و17 هزار و788 نفر روز درستادهای اسکان فرهنگیان استان پذیرش واقامت یافته اند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان ایلام تصریح کرد: از این تعداد نفر6 هزار و640 خانوار فرهنگی و 1هزار و423خانوار غیر فرهنگی می باشند.

بیش از 100 هزار نفر روز در ستادهای اسکان فرهنگیان استان پذیرش شده اند

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author