برگزاري جشنواره جابر ابن حيان در 24و25 مرداد ماه در اردوگاه شهيد باهنر تهران

برگزاري جشنواره جابر ابن حيان در 24و25 مرداد ماه در اردوگاه شهيد باهنر تهران

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت آموزش ابتدايي، صادق صادق پور با بيان اين كه دستورالعمل 3 هزار راهبر آموزشي و تربيتي كلاس هاي چند پايه و روستايي در حال ارسال مي باشد، اظهاركرد: در مناطقي كه فاقد مجتمع هاي آموزشي و پرورشي روستايي و عشايري مي باشند اين راهبران وظيفه خطير نظارت و ارتقا بخشي به كيفيت آموزش كلاس هاي چند پايه را برعهده خواهند داشت .

مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش به برگزاري پنجمين جشنواره كشوري جابرابن حيان اشاره كرد وتصريح كرد: در سال تحصيلي 93-92 ما با 32 درصد دانش آموزان شركت كننده روبرو بوديم و در سال 94-93 نيز به 34.4 درصد و با فعاليت هاي ارزشمند همكاران دراستان ها و دفتر دبستاني  در سال 95 حضوردانش آموزان  به 38.63 درصد رسيده است كه اين رشد حدود 6% يكي از افتخارات مهم  معاونت آموزش ابتدايي  ، استان ها و دفترآموزش دبستاني است كه نشانگر اهميت و ضرورت پژوهش در دوره ابتدايي است .

وي به برگزاري جشنواره جابر ابن حيان در 24و25 مرداد ماه در اردوگاه شهيد باهنر تهران اشاره كرد و افزود:3 ميليون و 281 هزار و 109 دانش آموز دوره ابتدايي از40 هزار و969 مدرسه سراسر كشور در جشنواره جابربن حيان شركت كرده اند كه230 نفر از منتخبين كشوري در دو گروه دانش آموز پژوهنده و مولف در اين جشنواره حضور خواهند داشت.

صادق پور به برگزاري اولين جشنواره جلوگاه انديشه و اثر با همكاري دبيرخانه كشوري كيفيت بخشي به آموزش كلاس هاي چند پايه در روزهاي 29و 30 و31 مرداد ماه در مشهد مقدس اشاره كرد و افزود: 64 اثر منتخب معلمان كلاس هاي چند پايه در كليه استان ها با موضوعات روش تدريس بر مبناي تلفيق، تجربه هاي موفق و همچنين طراحي پوستر دراين همايش مورد تقدير قرار مي گيرند.

برگزاري جشنواره جابر ابن حيان در 24و25 مرداد ماه در اردوگاه شهيد باهنر تهران

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت آموزش ابتدايي، صادق صادق پور با بيان اين كه دستورالعمل 3 هزار راهبر آموزشي و تربيتي كلاس هاي چند پايه و روستايي در حال ارسال مي باشد، اظهاركرد: در مناطقي كه فاقد مجتمع هاي آموزشي و پرورشي روستايي و عشايري مي باشند اين راهبران وظيفه خطير نظارت و ارتقا بخشي به كيفيت آموزش كلاس هاي چند پايه را برعهده خواهند داشت .

مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش به برگزاري پنجمين جشنواره كشوري جابرابن حيان اشاره كرد وتصريح كرد: در سال تحصيلي 93-92 ما با 32 درصد دانش آموزان شركت كننده روبرو بوديم و در سال 94-93 نيز به 34.4 درصد و با فعاليت هاي ارزشمند همكاران دراستان ها و دفتر دبستاني  در سال 95 حضوردانش آموزان  به 38.63 درصد رسيده است كه اين رشد حدود 6% يكي از افتخارات مهم  معاونت آموزش ابتدايي  ، استان ها و دفترآموزش دبستاني است كه نشانگر اهميت و ضرورت پژوهش در دوره ابتدايي است .

وي به برگزاري جشنواره جابر ابن حيان در 24و25 مرداد ماه در اردوگاه شهيد باهنر تهران اشاره كرد و افزود:3 ميليون و 281 هزار و 109 دانش آموز دوره ابتدايي از40 هزار و969 مدرسه سراسر كشور در جشنواره جابربن حيان شركت كرده اند كه230 نفر از منتخبين كشوري در دو گروه دانش آموز پژوهنده و مولف در اين جشنواره حضور خواهند داشت.

صادق پور به برگزاري اولين جشنواره جلوگاه انديشه و اثر با همكاري دبيرخانه كشوري كيفيت بخشي به آموزش كلاس هاي چند پايه در روزهاي 29و 30 و31 مرداد ماه در مشهد مقدس اشاره كرد و افزود: 64 اثر منتخب معلمان كلاس هاي چند پايه در كليه استان ها با موضوعات روش تدريس بر مبناي تلفيق، تجربه هاي موفق و همچنين طراحي پوستر دراين همايش مورد تقدير قرار مي گيرند.

برگزاري جشنواره جابر ابن حيان در 24و25 مرداد ماه در اردوگاه شهيد باهنر تهران

لوکس بلاگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author