برگزاري امتحانات نهايي در پايه هاي دهم و يازدهم منوط به تصويب در شوراي عالي آموزش و پرورش است

برگزاري امتحانات نهايي در پايه هاي دهم و يازدهم منوط به تصويب در شوراي عالي آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، عبدالرسول عمادي اظهار كرد: آموزش و پرورش براساس مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، سوابق تحصيلي فارغ التحصيلان دوره متوسطه و پيش دانشگاهي را به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال كرده است.

وي افزود: تصميم گيري درخصوص نحوه و ميزان تأثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال 95 باتوجه به رأي ديوان عدالت اداري به عهده شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مي باشد و مسئوليت اين شورا با وزير محترم علوم، تحقيقات وفناوري است.

رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش درخصوص استقرار نظام 3-3-6 در مقطع متوسطه تصريح كرد: آيين نامه هاي مربوط به دوره دوم متوسطه (پايه هاي دهم، يازدهم و دوازدهم) توسط معاونت محترم آموزش متوسطه و با مشاركت حوزه هاي مرتبط تهيه و تدوين شده كه پس از تصويب در شوراي عالي آموزش وپروش اجرايي مي شود.

عمادي خاطرنشان كرد: بنابراين برگزاري امتحانات نهايي در پايه هاي مذكور پس از تصويب در شوراي عالي آموزش و پرورش مشخص خواهد شد.

برگزاري امتحانات نهايي در پايه هاي دهم و يازدهم منوط به تصويب در شوراي عالي آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، عبدالرسول عمادي اظهار كرد: آموزش و پرورش براساس مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، سوابق تحصيلي فارغ التحصيلان دوره متوسطه و پيش دانشگاهي را به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال كرده است.

وي افزود: تصميم گيري درخصوص نحوه و ميزان تأثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال 95 باتوجه به رأي ديوان عدالت اداري به عهده شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مي باشد و مسئوليت اين شورا با وزير محترم علوم، تحقيقات وفناوري است.

رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش درخصوص استقرار نظام 3-3-6 در مقطع متوسطه تصريح كرد: آيين نامه هاي مربوط به دوره دوم متوسطه (پايه هاي دهم، يازدهم و دوازدهم) توسط معاونت محترم آموزش متوسطه و با مشاركت حوزه هاي مرتبط تهيه و تدوين شده كه پس از تصويب در شوراي عالي آموزش وپروش اجرايي مي شود.

عمادي خاطرنشان كرد: بنابراين برگزاري امتحانات نهايي در پايه هاي مذكور پس از تصويب در شوراي عالي آموزش و پرورش مشخص خواهد شد.

برگزاري امتحانات نهايي در پايه هاي دهم و يازدهم منوط به تصويب در شوراي عالي آموزش و پرورش است

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author