بايد از دستاوردها و تجارب سازمان نهضت سواد آموزي براي مردم افغانستان استفاده كرد

بايد از دستاوردها و تجارب سازمان نهضت سواد آموزي براي مردم افغانستان استفاده كرد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از سازمان نهضت سواد آموزی، محمد رحيمي در ديدار با رئيس سازمان نهضت سواد آموزي ، ضمن تشکر از فرصت فراهم شده در ايران، اظهاركرد: امیدوارم از ظرفیت ها ، دستاوردها و تجارب سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران براي افزايش سواد مردم افغانستان استفاده لازم و کافی را ببريم.

معاون سواد آموزی وزارت معارف افغانستان با بيان اين كه جمهوری اسلامی ایران دستاورد بسیار خوبی در باسواد کردن جمعیت کشور خود داشته است، تصريح كرد: طبق آمارهای بیان شده درصد باسوادی از 48 درصد سال 1355 به 95 درصد در سال 1394 رسیده است و این افتخار بزرگی است كه افغانستان هم مي تواند از این تجربه استفاده كند.

وي خاطرنشان كرد: وضعیت سواد درکشور افغانستان در جمعیت 15 سال و بالاتر حدود 40 درصد می باشد و به عبارت دیگر حدود 60 درصد جمعیت مذکور بیسواد و کم سواد هستند .

رحيمي در ادامه با بيان اين كه رئیس جمهوركشورمان « طرح بسیج ملی برای امحای بی سوادی» مطرح کرده اند، خاطرنشان كرد: طرح اولیه « طرح بسیج ملی برای امحای بی سوادی» آماده شده و امیدواریم با انسجام مراکز، محلات و بخش های مرتبط با سوادآموزی بتوانیم این طرح را اجرا کنیم .

معاون سواد آموزی وزارت معارف افغانستان درادامه افزود: به دنبال به تصویب رساندن « طرح بسیج ملی برای امحای بی سوادی» هستيم و استفاده از تجارب کشورهای همسایه و دوست مانند هند ، ژاپن و ایران می باشیم تا بتوانیم با بکارگیری تجارب و دستاوردها در اجرای « طرح بسیج ملی برای امحای بی سوادی»، با بی سوادی کشورمان مبارزه کنیم.

وي در ادامه اظهاركرد: براساس برنامه STG ما فرصت داریم تا سال 2030 یک برنامه خوب و پایه ای را برای امحای بی سوادی کشور مان تهیه و ارائه كنيم .

معاون سواد آموزی وزارت معارف افغانستان گفت: امیدوارم در این سفر با توجه به وجود پیوستگی زبانی ، فرهنگی و دینی دو کشور از دستاوردهای خوب و تجارب نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با بی سوادی استفاده کنیم.

بايد از دستاوردها و تجارب سازمان نهضت سواد آموزي براي مردم افغانستان استفاده كرد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از سازمان نهضت سواد آموزی، محمد رحيمي در ديدار با رئيس سازمان نهضت سواد آموزي ، ضمن تشکر از فرصت فراهم شده در ايران، اظهاركرد: امیدوارم از ظرفیت ها ، دستاوردها و تجارب سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران براي افزايش سواد مردم افغانستان استفاده لازم و کافی را ببريم.

معاون سواد آموزی وزارت معارف افغانستان با بيان اين كه جمهوری اسلامی ایران دستاورد بسیار خوبی در باسواد کردن جمعیت کشور خود داشته است، تصريح كرد: طبق آمارهای بیان شده درصد باسوادی از 48 درصد سال 1355 به 95 درصد در سال 1394 رسیده است و این افتخار بزرگی است كه افغانستان هم مي تواند از این تجربه استفاده كند.

وي خاطرنشان كرد: وضعیت سواد درکشور افغانستان در جمعیت 15 سال و بالاتر حدود 40 درصد می باشد و به عبارت دیگر حدود 60 درصد جمعیت مذکور بیسواد و کم سواد هستند .

رحيمي در ادامه با بيان اين كه رئیس جمهوركشورمان « طرح بسیج ملی برای امحای بی سوادی» مطرح کرده اند، خاطرنشان كرد: طرح اولیه « طرح بسیج ملی برای امحای بی سوادی» آماده شده و امیدواریم با انسجام مراکز، محلات و بخش های مرتبط با سوادآموزی بتوانیم این طرح را اجرا کنیم .

معاون سواد آموزی وزارت معارف افغانستان درادامه افزود: به دنبال به تصویب رساندن « طرح بسیج ملی برای امحای بی سوادی» هستيم و استفاده از تجارب کشورهای همسایه و دوست مانند هند ، ژاپن و ایران می باشیم تا بتوانیم با بکارگیری تجارب و دستاوردها در اجرای « طرح بسیج ملی برای امحای بی سوادی»، با بی سوادی کشورمان مبارزه کنیم.

وي در ادامه اظهاركرد: براساس برنامه STG ما فرصت داریم تا سال 2030 یک برنامه خوب و پایه ای را برای امحای بی سوادی کشور مان تهیه و ارائه كنيم .

معاون سواد آموزی وزارت معارف افغانستان گفت: امیدوارم در این سفر با توجه به وجود پیوستگی زبانی ، فرهنگی و دینی دو کشور از دستاوردهای خوب و تجارب نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با بی سوادی استفاده کنیم.

بايد از دستاوردها و تجارب سازمان نهضت سواد آموزي براي مردم افغانستان استفاده كرد

استخدام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author