بازار سهام گیج شده است / از اصل مضاربه تا زد و بند بورس بازها

بازار سهام گیج شده است / از اصل مضاربه تا زد و بند بورس بازها
معامله گران بازار سهام با گرم شدن فصل مجامع شرکتها، برای رصد تقویم مجامع بورسی به تکاپو می‌افتند. اما امسال سردرگمی و میل بازار سهام به ادامه رکود، رمقی برای سهامداران خسته تالار شیشه‌ای باقی نگذاشته است.

بازار سهام گیج شده است / از اصل مضاربه تا زد و بند بورس بازها

معامله گران بازار سهام با گرم شدن فصل مجامع شرکتها، برای رصد تقویم مجامع بورسی به تکاپو می‌افتند. اما امسال سردرگمی و میل بازار سهام به ادامه رکود، رمقی برای سهامداران خسته تالار شیشه‌ای باقی نگذاشته است.
بازار سهام گیج شده است / از اصل مضاربه تا زد و بند بورس بازها

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author