افزايش 100 درصدي برگزيدگان استان در مسابقات پرسش مهر 16

افزايش 100 درصدي برگزيدگان استان در مسابقات پرسش مهر 16

به گزارش  مركز اطلاع رساني وروابط عمومي  وزارت آموزش وپرورش به نقل ازاستان خراسان شمالي، براتعلي حاتمي درنشست ستاد اجرايي پرسش مهر 17 رياست جمهوري افزود: مسابقات درپرسش مهر 16، 13 هزار 659  شركت كرده اند كه از اين تعداد 6 هزار و 853 نفر اوليا و6 هزار و806 نفر نيز دانش آموزان ،معلمان ودانشجو معلمان بوده اند.

وي ادامه داد: دربخش دانش آموزي 14 اثر به مرحله كشوري راه يافت كه از اين تعداد يك اثر به عنوان رتبه دوم كشوري انتخاب شد.

حاتمي همچنين ادامه داد:از 28 اثر راه يافته به مسابقات كشوري معلمان ودانشجو معلمان  5 رتبه نيز حائز كسب رتبه هاي كشوري شده اند.

وي با اشاره به سوال پرسش مهر17 در خصوص خشونت وراهكارهاي مقابله با آن افزود: مرحله استاني اين مسابقات تا 20 بهمن پايان مي يابد ومرحله كشوري نيز اواخر بهمن ويا اوايل اسفند برگزار خواهد شد.

براتعلي حاتمي ادامه داد:مسابقات در مقطع ابتدايي در مرحله شهرستان، مقطع  متوسطه اول تا استان ودر مقطع متوسطه دوم نيز تا مرحله كشوري برگزار خواهد شد.

وي همچنين افزود:اين مسابقات در 12 رشته  ودر دو بخش فرهنگي وهنري برگزار خواهد شد.

افزايش 100 درصدي برگزيدگان استان در مسابقات پرسش مهر 16

به گزارش  مركز اطلاع رساني وروابط عمومي  وزارت آموزش وپرورش به نقل ازاستان خراسان شمالي، براتعلي حاتمي درنشست ستاد اجرايي پرسش مهر 17 رياست جمهوري افزود: مسابقات درپرسش مهر 16، 13 هزار 659  شركت كرده اند كه از اين تعداد 6 هزار و 853 نفر اوليا و6 هزار و806 نفر نيز دانش آموزان ،معلمان ودانشجو معلمان بوده اند.

وي ادامه داد: دربخش دانش آموزي 14 اثر به مرحله كشوري راه يافت كه از اين تعداد يك اثر به عنوان رتبه دوم كشوري انتخاب شد.

حاتمي همچنين ادامه داد:از 28 اثر راه يافته به مسابقات كشوري معلمان ودانشجو معلمان  5 رتبه نيز حائز كسب رتبه هاي كشوري شده اند.

وي با اشاره به سوال پرسش مهر17 در خصوص خشونت وراهكارهاي مقابله با آن افزود: مرحله استاني اين مسابقات تا 20 بهمن پايان مي يابد ومرحله كشوري نيز اواخر بهمن ويا اوايل اسفند برگزار خواهد شد.

براتعلي حاتمي ادامه داد:مسابقات در مقطع ابتدايي در مرحله شهرستان، مقطع  متوسطه اول تا استان ودر مقطع متوسطه دوم نيز تا مرحله كشوري برگزار خواهد شد.

وي همچنين افزود:اين مسابقات در 12 رشته  ودر دو بخش فرهنگي وهنري برگزار خواهد شد.

افزايش 100 درصدي برگزيدگان استان در مسابقات پرسش مهر 16

دانلود رایگان اینستاگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author