اجراي طرح شهاب براي 24 هزار دانش آموز استان

اجراي طرح شهاب براي 24 هزار دانش آموز استان

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گيلان ، مهدي حاجتي در جلسه ستاد اجرايي طرح شهاب گفت: اين طرح با همكاري بنياد نخبگان با هدف شناسايي و پرورش استعدادهاي برتر و ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي رشد دانش آموزان از پايه چهارم ابتدايي آغاز شده است.

وي افزود: در اين طرح معلمان آموزش ديده، قابليت هاي دانش آموزان را در فرم مقياس ارزيابي استعدادهاي دانش آموزان بر مبناي معيارهاي هوش ثبت مي كنند كه اين فرآيند در آينده تحصيلي و شغلي دانش آموزان، نقش مهمي ايفا مي كند.

حاجتي يادآور شد: در طرح شهاب ، اولياي دانش آموزان با توانايي هاي فرزندانشان آشنا مي شوند و بر اين اساس مي توانند براي آينده آنان برنامه ريزي كنند.

مديركل آموزش و پرورش استان گيلان گفت:در سال گذشته اين طرح در پايه چهارم و پنجم ناحيه دو رشت و انزلي آغاز شد و امسال در ادارات آموزش و پرورش نواحي رشت، آستارا ، لاهيجان و صومعه سرا هم اجرا مي شود.

وي ادامه داد: براي اجراي بهتر طرح شهاب ، دوره هاي آموزشي براي كليه مديران و معاونان آموزشي و پرورشي، مشاوران و دبيران مجري طرح در حال برگزاري است و به زودي كتاب درسنامه شهاب در بين معلمان توزيع خواهد شد.

اجراي طرح شهاب براي 24 هزار دانش آموز استان

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گيلان ، مهدي حاجتي در جلسه ستاد اجرايي طرح شهاب گفت: اين طرح با همكاري بنياد نخبگان با هدف شناسايي و پرورش استعدادهاي برتر و ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي رشد دانش آموزان از پايه چهارم ابتدايي آغاز شده است.

وي افزود: در اين طرح معلمان آموزش ديده، قابليت هاي دانش آموزان را در فرم مقياس ارزيابي استعدادهاي دانش آموزان بر مبناي معيارهاي هوش ثبت مي كنند كه اين فرآيند در آينده تحصيلي و شغلي دانش آموزان، نقش مهمي ايفا مي كند.

حاجتي يادآور شد: در طرح شهاب ، اولياي دانش آموزان با توانايي هاي فرزندانشان آشنا مي شوند و بر اين اساس مي توانند براي آينده آنان برنامه ريزي كنند.

مديركل آموزش و پرورش استان گيلان گفت:در سال گذشته اين طرح در پايه چهارم و پنجم ناحيه دو رشت و انزلي آغاز شد و امسال در ادارات آموزش و پرورش نواحي رشت، آستارا ، لاهيجان و صومعه سرا هم اجرا مي شود.

وي ادامه داد: براي اجراي بهتر طرح شهاب ، دوره هاي آموزشي براي كليه مديران و معاونان آموزشي و پرورشي، مشاوران و دبيران مجري طرح در حال برگزاري است و به زودي كتاب درسنامه شهاب در بين معلمان توزيع خواهد شد.

اجراي طرح شهاب براي 24 هزار دانش آموز استان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author