اجراي طرح سنجش سلامت و آمادگي تحصيلي دوره پيش دبستان همزمان با سنجش بدو ورود به دبستان

اجراي طرح سنجش سلامت و آمادگي تحصيلي دوره پيش دبستان همزمان با سنجش بدو ورود به دبستان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از معاونت آموزش ابتدايي، رخساره فضلي بر اجراي دقيق دستور العمل ابلاغي طرح سنجش سلامت جسماني و آمادگي تحصيلي نوآموزان بدو ورود به دبستان و پيش دبستاني تاكيد و اظهاركرد : طي دو سال گذشته با كاهش سن سنجش از 6 سال به 5 سا ل ؛ اين طرح به صورت آزمايشي براي 10 درصد از نوآموزان پيش دبستاني كشور اجرا شد و امسال قرار است به 50 درصد برسد

مديركل آموزش پيش دبستاني وزارت آموزش و پرورش ، هدف از كاهش سن سنجش را شناسايي و آموزش و مداخله تربيتي بهنگام براي نوآموزان دوره پيش دبستاني عنوان كرد و افزود: طرح سنجش سلامت و آمادگي تحصيلي دوره پيش دبستان فرصتي طلايي براي رشد همه جانبه كودكان مي باشد.

وي تصريح كرد: در تابستان سال جاري همزمان با سنجش كودكان 6 ساله ي بدو ورود به دبستان ، نوآموزان 5 ساله اي كه در پيش دبستاني ثبت نام كرده اند مورد سنجش قرار خواهند گرفت.

فضلي از استان ها خواست ثبت نام در كلاس هاي پيش دبستاني به موقع انجام شود ، افزود : نوآموزاني كه دركلاس هاي پيش دبستاني با مجوز آموزش و پرورش ثبت نام كرده و اطلاعات آنها در سامانه سناد ثبت شده است مي توانند در طرح سنجش پذيرش شركت كنند. 

مديركل آموزش پيش دبستاني خاطرنشان كرد : اجراي سنجش سلامت جسماني و آمادگي تحصيلي نوآموزان دبستاني و پيش دبستاني با مديريت سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور انجام مي شود و مسئوليت برنامه ريزي و انجام مداخله بهنگام براي نوآموزان ديرآموز شناسايي شده با معاونت آموزش ابتدايي استان ها و مناطق آموزشي سراسر كشور با همكاري ساير حوزه ها خواهد بود.

اجراي طرح سنجش سلامت و آمادگي تحصيلي دوره پيش دبستان همزمان با سنجش بدو ورود به دبستان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از معاونت آموزش ابتدايي، رخساره فضلي بر اجراي دقيق دستور العمل ابلاغي طرح سنجش سلامت جسماني و آمادگي تحصيلي نوآموزان بدو ورود به دبستان و پيش دبستاني تاكيد و اظهاركرد : طي دو سال گذشته با كاهش سن سنجش از 6 سال به 5 سا ل ؛ اين طرح به صورت آزمايشي براي 10 درصد از نوآموزان پيش دبستاني كشور اجرا شد و امسال قرار است به 50 درصد برسد

مديركل آموزش پيش دبستاني وزارت آموزش و پرورش ، هدف از كاهش سن سنجش را شناسايي و آموزش و مداخله تربيتي بهنگام براي نوآموزان دوره پيش دبستاني عنوان كرد و افزود: طرح سنجش سلامت و آمادگي تحصيلي دوره پيش دبستان فرصتي طلايي براي رشد همه جانبه كودكان مي باشد.

وي تصريح كرد: در تابستان سال جاري همزمان با سنجش كودكان 6 ساله ي بدو ورود به دبستان ، نوآموزان 5 ساله اي كه در پيش دبستاني ثبت نام كرده اند مورد سنجش قرار خواهند گرفت.

فضلي از استان ها خواست ثبت نام در كلاس هاي پيش دبستاني به موقع انجام شود ، افزود : نوآموزاني كه دركلاس هاي پيش دبستاني با مجوز آموزش و پرورش ثبت نام كرده و اطلاعات آنها در سامانه سناد ثبت شده است مي توانند در طرح سنجش پذيرش شركت كنند. 

مديركل آموزش پيش دبستاني خاطرنشان كرد : اجراي سنجش سلامت جسماني و آمادگي تحصيلي نوآموزان دبستاني و پيش دبستاني با مديريت سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور انجام مي شود و مسئوليت برنامه ريزي و انجام مداخله بهنگام براي نوآموزان ديرآموز شناسايي شده با معاونت آموزش ابتدايي استان ها و مناطق آموزشي سراسر كشور با همكاري ساير حوزه ها خواهد بود.

اجراي طرح سنجش سلامت و آمادگي تحصيلي دوره پيش دبستان همزمان با سنجش بدو ورود به دبستان

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author