اجراي طرح توانمندسازي رواني، اجتماعي و تحصيلي دانش آموزان

اجراي طرح توانمندسازي رواني، اجتماعي و تحصيلي دانش آموزان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  مسعود شكوهي درخصوص طرح توانمندسازي دانش آموزان گفت: براي اقدام زود هنگام به منظور  شناسایی عوامل خطر و رفتارهای پرخطر و عوامل حمايتي در مدارس  با استفاده ابزارهاي استاندارد  جهت ترسيم نيم رخ رواني – اجتماعي دانش آموزان دوره متوسطه اول، اجراي طرح هاي توانمندسازي رواني – اجتماعي و تحصيلي  دانش آموزان ، آموزش آداب و مهارت هاي زندگي و مهارت هاي صحيح ارتباطي به منظور  شخصيت سازي ،  سالم سازي فرايند رشد فردي  آنان ، تقويت  سازو كار هاي خود كنترلي ، آموزش مهارت هاي اجتماعي بر ميناي نتايج تحليل آزمون هاي غربال گري و نياز سنجي هاي جامع در دستور كار دولت يازدهم قرار گرفته است.

وي از اجراي طرح مشاوره همتايان در مدارس متوسطه دوره اول خبر داد و تصريح كرد: اين طرح با رويكرد آموزش هم سالان و مشاركت دانش آموزان نوجوان انجام مي شود؛ هم چنين با توجه به نبود نيروي مشاور در دوره ابتدايي  اجراي رابطان

هسته هاي مشاوره جهت بهره گيري از نيروهاي با انگيزه و متخصص در دوره ابتدايي جهت ارجاع دانش آموزان   داراي مشكلات روان شناختي به هسته هاي مشاوره مناطق نيز پي گيري مي شود.

شكوهي ادامه داد: ارائه خدمات تخصصي روان شناختي و مشاوره‌اي  و مددکاری به دانش آموزان داراي اختلال روان شناختي با بهره گیری از نیروهای متخصص حوزه روان شناسی و مشاوره با مدارك ليسانس، فوق ليسانس ، دكتري، توسعه و تقويت مراكز مشاوره و خدمات روان شناختي استان‌ها  و ارتقاي هسته‌هاي مشاوره مناطق به مرکز و ایجاد تیم های مداخله در بحران در فوریت های روان شناختی  از برنامه هاي آموزش وپرورش درخصوص آسيب هاي اجتماعي است.

مدير كل امور تربيتي و مشاوره وزارت آموزش وپرورش اضافه كرد: اجراي طرح آمايش مشكلات و آسيب شناسي رواني – اجتماعي دانش آموزان دختر دردوره متوسطه به منظور تعیین بروز و شیوع  انواع آسیب شناسی روانی – اجتماعی به تفکیک مناطق جغرافیایی ، بومی  و جنسیت در دانش آموزان به منظور تهیه « اطلس آسیب های روانی- اجتماعی» دانش آموزان گروه هدف کشور با مشاركت «معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري» ، اجراي  و اجراي طرح مدارس دوست دار زندگي به صورت آزمايشي در شهر تهران با مشاركت سازمان بهزيستي وطراحي و تدوين  برنامه «جامع پيش گيري از خشونت»   از ديگر اقدامات موثر آموزش وپرورش در سال تحصيلي 96-95 محسوب مي شود.

اجراي طرح توانمندسازي رواني، اجتماعي و تحصيلي دانش آموزان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  مسعود شكوهي درخصوص طرح توانمندسازي دانش آموزان گفت: براي اقدام زود هنگام به منظور  شناسایی عوامل خطر و رفتارهای پرخطر و عوامل حمايتي در مدارس  با استفاده ابزارهاي استاندارد  جهت ترسيم نيم رخ رواني – اجتماعي دانش آموزان دوره متوسطه اول، اجراي طرح هاي توانمندسازي رواني – اجتماعي و تحصيلي  دانش آموزان ، آموزش آداب و مهارت هاي زندگي و مهارت هاي صحيح ارتباطي به منظور  شخصيت سازي ،  سالم سازي فرايند رشد فردي  آنان ، تقويت  سازو كار هاي خود كنترلي ، آموزش مهارت هاي اجتماعي بر ميناي نتايج تحليل آزمون هاي غربال گري و نياز سنجي هاي جامع در دستور كار دولت يازدهم قرار گرفته است.

وي از اجراي طرح مشاوره همتايان در مدارس متوسطه دوره اول خبر داد و تصريح كرد: اين طرح با رويكرد آموزش هم سالان و مشاركت دانش آموزان نوجوان انجام مي شود؛ هم چنين با توجه به نبود نيروي مشاور در دوره ابتدايي  اجراي رابطان

هسته هاي مشاوره جهت بهره گيري از نيروهاي با انگيزه و متخصص در دوره ابتدايي جهت ارجاع دانش آموزان   داراي مشكلات روان شناختي به هسته هاي مشاوره مناطق نيز پي گيري مي شود.

شكوهي ادامه داد: ارائه خدمات تخصصي روان شناختي و مشاوره‌اي  و مددکاری به دانش آموزان داراي اختلال روان شناختي با بهره گیری از نیروهای متخصص حوزه روان شناسی و مشاوره با مدارك ليسانس، فوق ليسانس ، دكتري، توسعه و تقويت مراكز مشاوره و خدمات روان شناختي استان‌ها  و ارتقاي هسته‌هاي مشاوره مناطق به مرکز و ایجاد تیم های مداخله در بحران در فوریت های روان شناختی  از برنامه هاي آموزش وپرورش درخصوص آسيب هاي اجتماعي است.

مدير كل امور تربيتي و مشاوره وزارت آموزش وپرورش اضافه كرد: اجراي طرح آمايش مشكلات و آسيب شناسي رواني – اجتماعي دانش آموزان دختر دردوره متوسطه به منظور تعیین بروز و شیوع  انواع آسیب شناسی روانی – اجتماعی به تفکیک مناطق جغرافیایی ، بومی  و جنسیت در دانش آموزان به منظور تهیه « اطلس آسیب های روانی- اجتماعی» دانش آموزان گروه هدف کشور با مشاركت «معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري» ، اجراي  و اجراي طرح مدارس دوست دار زندگي به صورت آزمايشي در شهر تهران با مشاركت سازمان بهزيستي وطراحي و تدوين  برنامه «جامع پيش گيري از خشونت»   از ديگر اقدامات موثر آموزش وپرورش در سال تحصيلي 96-95 محسوب مي شود.

اجراي طرح توانمندسازي رواني، اجتماعي و تحصيلي دانش آموزان

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author