آموزش حقوق ، در تربيت شهروندان قانونمند و مسئوليت پذيرمؤثر است

آموزش حقوق ، در تربيت شهروندان قانونمند و مسئوليت پذيرمؤثر است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل شهر تهران، مهناز احمدي درجلسه افتتاحيه پنج طرح ملي امور بانوان كه در اداره كل آموزش و پرورش برگزار شد ، با تاكيد بر دفاع درست و به دور از تعصب از جايگاه دختران و بانوان اظهاركرد : توانمندسازي زنان با رويكرد پيش گيري از فرسايش و ايجاد انگيزه در راس برنامه هاي آموزش و پرورش قرار دارد.

مديركل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش برآموزش حقوقي وآگاهي بخشي به دانش آموزان براي ورود به جامعه اشاره و تصريح كرد: ملتي كه به مطالعه و كسب آگاهي تن ندهد و هنر خوب شنيدن را نداشته باشد نمي تواند توفيق را رفيق راه خود كند.

وي با اشاره به اجراي طرح هاي « بشري »، « مشكات» در سال هاي گذشته ، خاطرنشان كرد : آموزش حقوق و تكاليف اجتماعي، آسيب شناسي رواني- اجتماعي دختران ، دانش افزايي ، توانمند سازي زنان سرپرست خانوار فرهنگي و انسداد مباني بي سوادي از از پروژه هاي اجرايي در سال جاري است.

احمدي با بيان اين نكته كه جهل و بي سوادي اساس همه مشكلات در جامعه است ، افزود : اگر دانش آموزان با آسيب هاي اجتماعي آشنايي داشته باشند مي توانند بحران هاي مختلف زندگي را پشت سر بگذارند.

وي طرح آموزش حقوق رادر تربيت شهرونداني قانونمند و مسئوليت پذيرمؤثر دانستند، افزود: احقاق حقوق فردي و اجتماعي با تكاليف فردي و اجتماعي افراد رابطه مستقيم داشته و هيچ شهروندي نمي تواند مدعي احقاق حق خويش باشد اما نسبت به مسئوليت و تكليف خود در جامعه بي تفاوت باشد.

آموزش حقوق ، در تربيت شهروندان قانونمند و مسئوليت پذيرمؤثر است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل شهر تهران، مهناز احمدي درجلسه افتتاحيه پنج طرح ملي امور بانوان كه در اداره كل آموزش و پرورش برگزار شد ، با تاكيد بر دفاع درست و به دور از تعصب از جايگاه دختران و بانوان اظهاركرد : توانمندسازي زنان با رويكرد پيش گيري از فرسايش و ايجاد انگيزه در راس برنامه هاي آموزش و پرورش قرار دارد.

مديركل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش برآموزش حقوقي وآگاهي بخشي به دانش آموزان براي ورود به جامعه اشاره و تصريح كرد: ملتي كه به مطالعه و كسب آگاهي تن ندهد و هنر خوب شنيدن را نداشته باشد نمي تواند توفيق را رفيق راه خود كند.

وي با اشاره به اجراي طرح هاي « بشري »، « مشكات» در سال هاي گذشته ، خاطرنشان كرد : آموزش حقوق و تكاليف اجتماعي، آسيب شناسي رواني- اجتماعي دختران ، دانش افزايي ، توانمند سازي زنان سرپرست خانوار فرهنگي و انسداد مباني بي سوادي از از پروژه هاي اجرايي در سال جاري است.

احمدي با بيان اين نكته كه جهل و بي سوادي اساس همه مشكلات در جامعه است ، افزود : اگر دانش آموزان با آسيب هاي اجتماعي آشنايي داشته باشند مي توانند بحران هاي مختلف زندگي را پشت سر بگذارند.

وي طرح آموزش حقوق رادر تربيت شهرونداني قانونمند و مسئوليت پذيرمؤثر دانستند، افزود: احقاق حقوق فردي و اجتماعي با تكاليف فردي و اجتماعي افراد رابطه مستقيم داشته و هيچ شهروندي نمي تواند مدعي احقاق حق خويش باشد اما نسبت به مسئوليت و تكليف خود در جامعه بي تفاوت باشد.

آموزش حقوق ، در تربيت شهروندان قانونمند و مسئوليت پذيرمؤثر است

بک لینک قوی label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author