حیف بود «صیاد» بمیرد

حیف بود «صیاد» بمیرد
آن روزی که خبر شهادت صیاد را به من دادند، من گفتم صیاد، شایسته‌ شهادت بود؛ حقش بود؛ حیف بود صیاد بمیرد.

حیف بود «صیاد» بمیرد

آن روزی که خبر شهادت صیاد را به من دادند، من گفتم صیاد، شایسته‌ شهادت بود؛ حقش بود؛ حیف بود صیاد بمیرد.
حیف بود «صیاد» بمیرد

فروش بک لینک
label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author