به حداكثررساندن مشاركت آحاد جامعه در امور آموزشي و توجه به اقتصاد مقاومتي مبناي اقدامات سازمان در دولت يازدهم بوده است
description

به حداكثررساندن مشاركت آحاد جامعه در امور آموزشي و توجه به اقتصاد مقاومتي مبناي اقدامات سازمان در دولت يازدهم بوده است

به حداكثررساندن مشاركت آحاد جامعه در امور آموزشي و توجه به اقتصاد مقاومتي مبناي اقدامات سازمان در دولت يازدهم بوده …