پذیرش 224 هزارو 350نفر روز مسافردرستادهای اسکان تابستانی فرهنگیان استان

پذیرش 224 هزارو 350نفر روز مسافردرستادهای اسکان تابستانی فرهنگیان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری،”بهروز امیدی ” با اعلام این خبر اظهار داشت : از ابتدای تعطیلات تابستانی تا اواخر روز جمعه   12شهریور ماه 112هزارو 175 نفر مسافر در قالب 104هزارو 230 نفرمسافر  فرهنگی و7هزارو945 نفرمسافر غیر فرهنگی در ستاد های اسکان تابستانی استان پذیرش شدند.

امیدی افزود: تا کنون 22هزارو 435خانوار در قالب 20هزارو 846خانوار فرهنگی ویک هزارو 589 خانوار غیر فرهنگی در ستاد های اسکان تابستانی  استان اقامت یافتند.

وی تصریح کرد: از ابتدای تعطیلات تابستانی 224هزارو 350نفر روز مسافر  در قالب 208هزارو 460نفرروز مسافر فرهنگی  و15 هزارو 890 نفرروز مسافرغیر فرهنگی در این مراکز اسکان یافتند

پذیرش 224 هزارو 350نفر روز مسافردرستادهای اسکان تابستانی فرهنگیان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری،”بهروز امیدی ” با اعلام این خبر اظهار داشت : از ابتدای تعطیلات تابستانی تا اواخر روز جمعه   12شهریور ماه 112هزارو 175 نفر مسافر در قالب 104هزارو 230 نفرمسافر  فرهنگی و7هزارو945 نفرمسافر غیر فرهنگی در ستاد های اسکان تابستانی استان پذیرش شدند.

امیدی افزود: تا کنون 22هزارو 435خانوار در قالب 20هزارو 846خانوار فرهنگی ویک هزارو 589 خانوار غیر فرهنگی در ستاد های اسکان تابستانی  استان اقامت یافتند.

وی تصریح کرد: از ابتدای تعطیلات تابستانی 224هزارو 350نفر روز مسافر  در قالب 208هزارو 460نفرروز مسافر فرهنگی  و15 هزارو 890 نفرروز مسافرغیر فرهنگی در این مراکز اسکان یافتند

پذیرش 224 هزارو 350نفر روز مسافردرستادهای اسکان تابستانی فرهنگیان استان

پایگاه خبری مبارز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author