هوشمندسازی 2هزارو 100 کلاس درس در استان

هوشمندسازی 2هزارو 100 کلاس درس در استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان لرستان، گودرزکریمی فر بر ضرورت آموزش و یادگیری الکترونیکی در مدارس اشاره کرد و گفت: درعصراطلاعات و ارتباطات روش‌های قدیمی آموزش و یادگیری کارآیی کمتری دارند؛ لذا معلمان  برای همگام شدن با محیط درحال تغییر و تحول، باید به دنبال یادگیری شیوه‌ها ی نوین انتقال دانش و اطلاعات باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان تصريح كرد: این انتقال دانش با استفاده از بسترهای فناوری اطلاعات به خوبی میسر است و به همین خاطر است که از این شیوه کسب اطلاعات به عنوان روش موفق یادگیری علوم یاد می شود .

وي افزود: شکل سنتی تدريس در کلاس‌های درس رو به افول است و روز به روز بر تعداد مدارس هوشمندی که با داشتن امکانات ارتباطی کافی و با اتصال به شبکه‌های ملی و جهانی، دسترسی معلم و دانش‌آموز را به منابع عظیم علمی و محتوای آموزشی فراهم می‌کنند، افزوده می شود .

كريمي فر یکی از اهداف عالی نظام تعلیم و تربیت را  افزایش کیفیت یادگیری دانش‌آموزان و رشد علمی و فرهنگی آنان برشمردو تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی و بهره‌گیری ازآنها در مراکز آموزشی، هرچند که نمی‌تواند یگانه ابزار مقابله با تهدیدها و رهایی از امواج خروشان تغییرات پرشتاب جامعه بشری باشد، اما این نوید را می‌دهدکه درصورت استفاده درست و منطقی از این فناوری،آموزش و پرورش همگام با جهانی شدن علوم متناسب با سرعت سیر یادگیری دانش گام بردارد  .

وي افزود :کمبود زیرساخت‌های فنی و مخابراتی و نبود شبکه مناسب پشتیبانی یکی از معضلات جدی پیش روی مدارس است و شرکت مخابرات باید به رفع این موانع همت بگمارد .

هوشمندسازی 2هزارو 100 کلاس درس در استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان لرستان، گودرزکریمی فر بر ضرورت آموزش و یادگیری الکترونیکی در مدارس اشاره کرد و گفت: درعصراطلاعات و ارتباطات روش‌های قدیمی آموزش و یادگیری کارآیی کمتری دارند؛ لذا معلمان  برای همگام شدن با محیط درحال تغییر و تحول، باید به دنبال یادگیری شیوه‌ها ی نوین انتقال دانش و اطلاعات باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان تصريح كرد: این انتقال دانش با استفاده از بسترهای فناوری اطلاعات به خوبی میسر است و به همین خاطر است که از این شیوه کسب اطلاعات به عنوان روش موفق یادگیری علوم یاد می شود .

وي افزود: شکل سنتی تدريس در کلاس‌های درس رو به افول است و روز به روز بر تعداد مدارس هوشمندی که با داشتن امکانات ارتباطی کافی و با اتصال به شبکه‌های ملی و جهانی، دسترسی معلم و دانش‌آموز را به منابع عظیم علمی و محتوای آموزشی فراهم می‌کنند، افزوده می شود .

كريمي فر یکی از اهداف عالی نظام تعلیم و تربیت را  افزایش کیفیت یادگیری دانش‌آموزان و رشد علمی و فرهنگی آنان برشمردو تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی و بهره‌گیری ازآنها در مراکز آموزشی، هرچند که نمی‌تواند یگانه ابزار مقابله با تهدیدها و رهایی از امواج خروشان تغییرات پرشتاب جامعه بشری باشد، اما این نوید را می‌دهدکه درصورت استفاده درست و منطقی از این فناوری،آموزش و پرورش همگام با جهانی شدن علوم متناسب با سرعت سیر یادگیری دانش گام بردارد  .

وي افزود :کمبود زیرساخت‌های فنی و مخابراتی و نبود شبکه مناسب پشتیبانی یکی از معضلات جدی پیش روی مدارس است و شرکت مخابرات باید به رفع این موانع همت بگمارد .

هوشمندسازی 2هزارو 100 کلاس درس در استان

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author