لزوم توجه ویژه جامعه به رفع مشکلات نابینایان

لزوم توجه ویژه جامعه به رفع مشکلات نابینایان

به گزارش  مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان فارس، حمیدرضا آذری در مراسم روز جهانی عصای سفید در جمع دانش آموزان نابینای مدرسه شوریده شیرازی گفت:نابینایان در بسیاری از قابلیت ها ویژگی هایشان از بقبه افراد جامعه تواتمند تر هستند وباید شرایط ،زمینه وامکانات مناسبی دراختیارآنها قرار گیرد.

مدیرکل آموزش وپرورش فارس به دغدغه های جامعه معلولین خصوصا نابینایان اشاره کرد و مساله اشتغال را از دغددغه های اصلی آنها برشمرد وافزود: آموزش وپرورش توجه ویژه ای در خصوص جذب واستخدام افراد دارای معلولیت  ویژه مدارس استثنایی دارد.

مدیرکل آموزش وپرورش فارس ادامه داد:امسال در ساماندهي معلمان سعی شد تا همه معلمان استثنایی در مناطق وشهرستانهای خود به کار گیری شوند تا مشکلات آنها کمتر شود.

مدیرکل آموزش وپرورش فارس گفت: امروزبراساس تحقیقات ثابت شده است که اراده می تواند مشکلات وراثت را حل کند واگر انسانی براساس وراثت دچار معلولیتی شود با اراده می تواند آنرا جبران کند.

گفتني است؛ در پایان این مراسم از تعدادی از دانش آموزان نخبه نابینای استان که درکنکور سراسري پذیرفته شده وهمچنین حائز رتبه های برتر درمسابقات فرهنگی ، ورزشی وعلمی شده بودند تقدیر شد.

لزوم توجه ویژه جامعه به رفع مشکلات نابینایان

به گزارش  مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان فارس، حمیدرضا آذری در مراسم روز جهانی عصای سفید در جمع دانش آموزان نابینای مدرسه شوریده شیرازی گفت:نابینایان در بسیاری از قابلیت ها ویژگی هایشان از بقبه افراد جامعه تواتمند تر هستند وباید شرایط ،زمینه وامکانات مناسبی دراختیارآنها قرار گیرد.

مدیرکل آموزش وپرورش فارس به دغدغه های جامعه معلولین خصوصا نابینایان اشاره کرد و مساله اشتغال را از دغددغه های اصلی آنها برشمرد وافزود: آموزش وپرورش توجه ویژه ای در خصوص جذب واستخدام افراد دارای معلولیت  ویژه مدارس استثنایی دارد.

مدیرکل آموزش وپرورش فارس ادامه داد:امسال در ساماندهي معلمان سعی شد تا همه معلمان استثنایی در مناطق وشهرستانهای خود به کار گیری شوند تا مشکلات آنها کمتر شود.

مدیرکل آموزش وپرورش فارس گفت: امروزبراساس تحقیقات ثابت شده است که اراده می تواند مشکلات وراثت را حل کند واگر انسانی براساس وراثت دچار معلولیتی شود با اراده می تواند آنرا جبران کند.

گفتني است؛ در پایان این مراسم از تعدادی از دانش آموزان نخبه نابینای استان که درکنکور سراسري پذیرفته شده وهمچنین حائز رتبه های برتر درمسابقات فرهنگی ، ورزشی وعلمی شده بودند تقدیر شد.

لزوم توجه ویژه جامعه به رفع مشکلات نابینایان

هنر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author