تقويت انجمن هاي علمي معلمان، زمينه ساز ارتقاي كيفيت در آموزش و پرورش است

تقويت انجمن هاي علمي معلمان، زمينه ساز ارتقاي كيفيت در آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان كرمان، محمد محسن بيگي در همايش اعضاي انجمن هاي علمي معلمان زبان انگليسي و علوم اجتماعي بر رونق انجمن هاي علمي معلمان تاكيد و اظهار كرد: انجمن هاي علمي معلمان نقش موثري در مشاركت فكري فرهنگيان در برنامه ها و فعاليت هاي آموزش و پرورش دارند.

وي كيفيت بخشي به فعاليت هاي آموزشي و پرورشي را راهبرد اصلي آموزش و پرورش در دولت تدبير و اميد است دانست و خاطر نشان كرد: توانمند سازي و بروز رساني معلمان ضرورتي اجتناب ناپذير در راستاي تحقق اين راهبرد مهم است.

محمد محسن بيگي با بيان اينكه همه كساني كه مي خواهند در آينده كشور تاثير گذار و موثر باشند بايد از چرخه آموزش و پرورش عبور كنند، تصريح كرد: افراد در هر جايگاه و مقامي مديون دستگاه تعليم و تربيت هستند.

وي معلم را موثرترين عنصر آموزش و پرورش خواند و افزود: منزلت، شأن و اعتبار معلم در آموزش و پرورش از اهميت ويژه اي در راستاي تحقق برنامه هاي آموزشي و پرورشي برخوردار است.

محسن بيگي بر افزايش ميزان اعتبار و منزلت معلمان در جامعه تاكيد كرد و افزود: اعتبار و منزلت معلم در گرو توانمندي معلم در زمينه شغلي است.

وي تصريح كرد: همه ي افراد جامعه و معلمان بايد در راستاي افزايش منزلت و عزتمندي فرهنگيان گام بردارند و اعتبار و جايگاه معلمان نيز بايد در اولويت برنامه هاي سياست مداران و قانون نويسان كشور باشد.

مدير كل آموزش و پرورش استان كرمان بر افزايش توانمند يهاي علمي و شغلي فرهنگيان با استفاده از ظرفيت هاي داخلي آموزش و پرورش بخصوص رونق و تقويت انجمن هاي علمي معلمان تاكيد كرد.

تقويت انجمن هاي علمي معلمان، زمينه ساز ارتقاي كيفيت در آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان كرمان، محمد محسن بيگي در همايش اعضاي انجمن هاي علمي معلمان زبان انگليسي و علوم اجتماعي بر رونق انجمن هاي علمي معلمان تاكيد و اظهار كرد: انجمن هاي علمي معلمان نقش موثري در مشاركت فكري فرهنگيان در برنامه ها و فعاليت هاي آموزش و پرورش دارند.

وي كيفيت بخشي به فعاليت هاي آموزشي و پرورشي را راهبرد اصلي آموزش و پرورش در دولت تدبير و اميد است دانست و خاطر نشان كرد: توانمند سازي و بروز رساني معلمان ضرورتي اجتناب ناپذير در راستاي تحقق اين راهبرد مهم است.

محمد محسن بيگي با بيان اينكه همه كساني كه مي خواهند در آينده كشور تاثير گذار و موثر باشند بايد از چرخه آموزش و پرورش عبور كنند، تصريح كرد: افراد در هر جايگاه و مقامي مديون دستگاه تعليم و تربيت هستند.

وي معلم را موثرترين عنصر آموزش و پرورش خواند و افزود: منزلت، شأن و اعتبار معلم در آموزش و پرورش از اهميت ويژه اي در راستاي تحقق برنامه هاي آموزشي و پرورشي برخوردار است.

محسن بيگي بر افزايش ميزان اعتبار و منزلت معلمان در جامعه تاكيد كرد و افزود: اعتبار و منزلت معلم در گرو توانمندي معلم در زمينه شغلي است.

وي تصريح كرد: همه ي افراد جامعه و معلمان بايد در راستاي افزايش منزلت و عزتمندي فرهنگيان گام بردارند و اعتبار و جايگاه معلمان نيز بايد در اولويت برنامه هاي سياست مداران و قانون نويسان كشور باشد.

مدير كل آموزش و پرورش استان كرمان بر افزايش توانمند يهاي علمي و شغلي فرهنگيان با استفاده از ظرفيت هاي داخلي آموزش و پرورش بخصوص رونق و تقويت انجمن هاي علمي معلمان تاكيد كرد.

تقويت انجمن هاي علمي معلمان، زمينه ساز ارتقاي كيفيت در آموزش و پرورش است

خرید بک لینک

car

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author