افخمی: جیرانی جا زد/ جلیلی: سینما ترکیب دو دروغ است

افخمی: جیرانی جا زد/ جلیلی: سینما ترکیب دو دروغ است
وحید جلیلی گفت: دوست داشتم امروز جیرانی حاضر به مناظره با من می‌شد تا حرف‌هایی که زده شد جواب داده می شود. در دورانی که فریدون جیرانی، صدها ساعت آنتن زنده را در اختیار داشته، ضرغامی ما را در رسانه‌ملی ممنوع‌الورود کرده بود.

افخمی: جیرانی جا زد/ جلیلی: سینما ترکیب دو دروغ است

وحید جلیلی گفت: دوست داشتم امروز جیرانی حاضر به مناظره با من می‌شد تا حرف‌هایی که زده شد جواب داده می شود. در دورانی که فریدون جیرانی، صدها ساعت آنتن زنده را در اختیار داشته، ضرغامی ما را در رسانه‌ملی ممنوع‌الورود کرده بود.
افخمی: جیرانی جا زد/ جلیلی: سینما ترکیب دو دروغ است

car

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author