اسامي برگزيدگان المپيادادبي سال 95

اسامي برگزيدگان المپيادادبي سال 95

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از روابط عمومي  باشگاه دانش پژوهان جوان، پس ازپايان دوره آموزشي و بررسي نتايج آزمون هاي تئوري و مصاحبه توسط اعضاي كميته ملي المپياد اسامي دانش پژوهان حائز شرايط دريافت مدال هاي طلا، نقره و برنز مشخص و اعلام شد.

 براين اساس 16نفر به مدال طلا،19نفربه مدال نقره و 10نفر نيز به مدال برنزدست يافتند كه از اين تعداد 27 را دانش پژوهان دختر تشكيل مي دادند.

گفتني است؛ طي مراسمي با حضور حسين شجاعي رئيس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان و حميدرضا عظمتي رئيس دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي از دانش پژوهان برگزيده تقديروتجليل بعمل آمد.

اسامي برگزيدگان المپيادادبي سال 95

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از روابط عمومي  باشگاه دانش پژوهان جوان، پس ازپايان دوره آموزشي و بررسي نتايج آزمون هاي تئوري و مصاحبه توسط اعضاي كميته ملي المپياد اسامي دانش پژوهان حائز شرايط دريافت مدال هاي طلا، نقره و برنز مشخص و اعلام شد.

 براين اساس 16نفر به مدال طلا،19نفربه مدال نقره و 10نفر نيز به مدال برنزدست يافتند كه از اين تعداد 27 را دانش پژوهان دختر تشكيل مي دادند.

گفتني است؛ طي مراسمي با حضور حسين شجاعي رئيس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان و حميدرضا عظمتي رئيس دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي از دانش پژوهان برگزيده تقديروتجليل بعمل آمد.

اسامي برگزيدگان المپيادادبي سال 95

ایرانی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author