اجراي طرح توسعه تقويت مهارت هاي حرفه اي آموزگاران با سوابق كمتر از 6 سال

اجراي طرح توسعه تقويت مهارت هاي حرفه اي آموزگاران با سوابق كمتر از 6 سال

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، محمد ديمه ور درخصوص تنوع مدارس در دوره ابتدايي، اظهاركرد: در دوره ابتدايي ، مدارس به گونه اي كه در دوره متوسطه مرسوم مي باشد، از تنوع بالا برخوردار نبوده و عموماً دولتي مي باشند و هم چنين درصد نه چندان قابل توجهي غيردولتي و در سطح بسيار محدودي مدارس شاهد مي باشند، هم چنين مدارس استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي در اين دوره ممنوعيت ندارد.

وي به فعاليت ها و برنامه هاي آموزش وپرورش در حوزه مدارس ابتدايي اشاره كرد و افزود: اجراي برنامه ملي «تدبير»، اجراي طرح توسعه مهارت هاي حرفه اي آموزگاران با سابقه كمتر از 6 سال با هدف توانمندسازي علمي و مهارتي، توسعه نظام آموزشي 3-3 با اولويت مدارس پرجمعيت در يك برنامه زماني 5 ساله، تغيير در برنامه درسي و محتواي آموزشي دوره دوم ابتدايي بخشي از برنامه هاي آموزش و پرورش در راستاي ارتقاي كيفيت محتواي آموزشي است.

ديمه ورادامه داد : تشكيل مدارس با يك دانش آموز در مناطق محروم ، مرزي و عشايري، پيش بيني مزاياي فوق العاده ويژه براي معلمان چند پايهت و توسعه فعاليت هاي مناسب آموزشي به منظور كاهش افت تحصيلي در دوره ابتدايي به ويژه پايه اول از ديگر اقدامات معاونت آموزش ابتدايي مي باشد.

اجراي طرح توسعه تقويت مهارت هاي حرفه اي آموزگاران با سوابق كمتر از 6 سال

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، محمد ديمه ور درخصوص تنوع مدارس در دوره ابتدايي، اظهاركرد: در دوره ابتدايي ، مدارس به گونه اي كه در دوره متوسطه مرسوم مي باشد، از تنوع بالا برخوردار نبوده و عموماً دولتي مي باشند و هم چنين درصد نه چندان قابل توجهي غيردولتي و در سطح بسيار محدودي مدارس شاهد مي باشند، هم چنين مدارس استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي در اين دوره ممنوعيت ندارد.

وي به فعاليت ها و برنامه هاي آموزش وپرورش در حوزه مدارس ابتدايي اشاره كرد و افزود: اجراي برنامه ملي «تدبير»، اجراي طرح توسعه مهارت هاي حرفه اي آموزگاران با سابقه كمتر از 6 سال با هدف توانمندسازي علمي و مهارتي، توسعه نظام آموزشي 3-3 با اولويت مدارس پرجمعيت در يك برنامه زماني 5 ساله، تغيير در برنامه درسي و محتواي آموزشي دوره دوم ابتدايي بخشي از برنامه هاي آموزش و پرورش در راستاي ارتقاي كيفيت محتواي آموزشي است.

ديمه ورادامه داد : تشكيل مدارس با يك دانش آموز در مناطق محروم ، مرزي و عشايري، پيش بيني مزاياي فوق العاده ويژه براي معلمان چند پايهت و توسعه فعاليت هاي مناسب آموزشي به منظور كاهش افت تحصيلي در دوره ابتدايي به ويژه پايه اول از ديگر اقدامات معاونت آموزش ابتدايي مي باشد.

اجراي طرح توسعه تقويت مهارت هاي حرفه اي آموزگاران با سوابق كمتر از 6 سال

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author