آموزش و پرورش در تحقق اقتصاد مقاومتي نقش به سزايي دارد

آموزش و پرورش در تحقق اقتصاد مقاومتي نقش به سزايي دارد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان هرمزگان، حسين كفراشي، با برشمردن فضایل شغل معلمی اظهارکرد: تجلیل ازمقام معلم نباید درخود آموزش و پرورش خلاصه شود و این مهم باید درمتن جامعه صورت گیرد.

مدیرکل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش افزود: این نکته بدیهی است که برای دست یافتن به یک جامعه ایده ال وآرمانی باید آموزش و پرورش توسعه یافته داشته باشیم لذا اگرخواهان توسعه یافتگی درشکل مبنایی و حقیقی هستیم باید نهاد تعلیم و تربیت و معلم که محور آن است در بهترین شکل مورد حمایت و توجه باشد.

وی همچنین با اشاره به شعارامسال، نقش آموزش و پرورش و معلمان در تببین و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی رامورد تاکید قرار داد و گفت:اگرنسل آینده جامعه درست و اصولی تربیت شود در همه بخش ها می تواند برای آینده کشور موثرباشد .

کفراشی گفت: معلم جایگاه بس رفیعی درآموزه های دینی دارد و بایدعلاوه برسلاح علم به حسن خلق و مهربانی نیزشهره باشد چرا که هدایتگری بدون داشتن اخلاق حسنه به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

مدیرکل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش توسعه کشور را بر پایه آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت دانست و اظهارداشت: کلاس درس و معلم خاستگاه توسعه در کشوراست.

آموزش و پرورش در تحقق اقتصاد مقاومتي نقش به سزايي دارد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان هرمزگان، حسين كفراشي، با برشمردن فضایل شغل معلمی اظهارکرد: تجلیل ازمقام معلم نباید درخود آموزش و پرورش خلاصه شود و این مهم باید درمتن جامعه صورت گیرد.

مدیرکل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش افزود: این نکته بدیهی است که برای دست یافتن به یک جامعه ایده ال وآرمانی باید آموزش و پرورش توسعه یافته داشته باشیم لذا اگرخواهان توسعه یافتگی درشکل مبنایی و حقیقی هستیم باید نهاد تعلیم و تربیت و معلم که محور آن است در بهترین شکل مورد حمایت و توجه باشد.

وی همچنین با اشاره به شعارامسال، نقش آموزش و پرورش و معلمان در تببین و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی رامورد تاکید قرار داد و گفت:اگرنسل آینده جامعه درست و اصولی تربیت شود در همه بخش ها می تواند برای آینده کشور موثرباشد .

کفراشی گفت: معلم جایگاه بس رفیعی درآموزه های دینی دارد و بایدعلاوه برسلاح علم به حسن خلق و مهربانی نیزشهره باشد چرا که هدایتگری بدون داشتن اخلاق حسنه به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

مدیرکل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش توسعه کشور را بر پایه آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت دانست و اظهارداشت: کلاس درس و معلم خاستگاه توسعه در کشوراست.

آموزش و پرورش در تحقق اقتصاد مقاومتي نقش به سزايي دارد

بک لینک رنک 3

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author