موسوی: «‌باشگاه ادبی فارس»به عنوان مکمل خدمت به فرهنگ کشور افتتاح شد /قرایی: برخی می‌خواهند انقلابی بودن را از ادبیات بگیرند
description

موسوی: «‌باشگاه ادبی فارس»به عنوان مکمل خدمت به فرهنگ کشور افتتاح شد /قرایی: برخی می‌خواهند انقلابی بودن را از ادبیات بگیرند

موسوی: «‌باشگاه ادبی فارس»به عنوان مکمل خدمت به فرهنگ کشور افتتاح شد /قرایی: برخی می‌خواهند انقلابی بودن را از ادبیات …