نامه مخالفت وزیر راه با استعفای مدیرعامل سازمان بنادر/آخوندی: تا پایان دوره حکم در این مسئولیت خواهید بود
description

نامه مخالفت وزیر راه با استعفای مدیرعامل سازمان بنادر/آخوندی: تا پایان دوره حکم در این مسئولیت خواهید بود

نامه مخالفت وزیر راه با استعفای مدیرعامل سازمان بنادر/آخوندی: تا پایان دوره حکم در این مسئولیت خواهید بودوزیر راه و …