توضیحات مدیر آموزش و پرورش دزفول در خصوص انتشارفیلم مرگ یک دانش آموزدرفضای مجازی : حادثه 4ماه قبل به دلیل ایست قلبی رخ داده است /هیچ اجباری برای فعالیت ورزشی درکارنبوده است
description

توضیحات مدیر آموزش و پرورش دزفول در خصوص انتشارفیلم مرگ یک دانش آموزدرفضای مجازی : حادثه 4ماه قبل به دلیل ایست قلبی رخ داده است /هیچ اجباری برای فعالیت ورزشی درکارنبوده است

توضیحات مدیر آموزش و پرورش دزفول در خصوص انتشارفیلم مرگ یک دانش آموزدرفضای مجازی : حادثه 4ماه قبل به دلیل …