هتاکان حرمت مدرسه وامنیت معلمان مدرسه معراج تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند/ رسیدگی به پرونده متهمان خارج از نوبت/ اگرمعلمان مدرسه هم رضایت دهند،آموزش و پرورش رضایت نخواهد داد
description

هتاکان حرمت مدرسه وامنیت معلمان مدرسه معراج تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند/ رسیدگی به پرونده متهمان خارج از نوبت/ اگرمعلمان مدرسه هم رضایت دهند،آموزش و پرورش رضایت نخواهد داد

هتاکان حرمت مدرسه وامنیت معلمان مدرسه معراج تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند/ رسیدگی به پرونده متهمان خارج از نوبت/ اگرمعلمان …