5 بمب روسی کافیست تا ساحل شرقی آمریکا نابود شود

5 بمب روسی کافیست تا ساحل شرقی آمریکا نابود شود
روزنامه انگلیسی نوشت: روسیه 55 بمب مهلک دارد که تنها 5 فروند آن‌ها کافیست تا ساحل شرقی آمریکا را به طور کل نابود شود.

5 بمب روسی کافیست تا ساحل شرقی آمریکا نابود شود

روزنامه انگلیسی نوشت: روسیه 55 بمب مهلک دارد که تنها 5 فروند آن‌ها کافیست تا ساحل شرقی آمریکا را به طور کل نابود شود.
5 بمب روسی کافیست تا ساحل شرقی آمریکا نابود شود

دانلود بیتالک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author