43 درصد مدارس كشور ظرفيت كمتر از 50 دانش آموز دارند

43 درصد مدارس كشور ظرفيت كمتر از 50 دانش آموز دارند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ؛ عصرامروز علي زرافشان درگردهمايي معاونان آموزش متوسطه سراسر كشور و روساي ادارات مشاوره كه در ارودگاه شهيد باهنر برگزار شد ، با بيان اينكه بخش عمده فعاليت هاي دوره متوسطه صرف برنامه ريزي براي پايه دهم شده است گفت : ستادي بر اين اساس براي استقرار پايه دهم و تقسيم كار براساس برنامه هاي زمان بندي و پيگيري امور در وزارت آموزش و پرورش تشكيل شده است و بخش هاي مختلف آموزش و پرورش بسته به ماموريت اصلي خود بخشي از اين كارها را پيگيري و مديريت مي كنند .

وي افزود : ميزگردهاي تخصصي وكارگاه هاي آموزشي در حوزه ي هدايت تحصيلي و همچنين استقرار پايه دهم تشكيل شده و گزارش آن در اين گردهمايي دو روزه به مديران كل ارائه شده كه مي تواند چراغ راهي براي ادامه فعاليت ها باشد .

معاون آموزش متوسطه وزيرآموزش و پرورش ادامه داد : يكي از مهم ترين بخش هاي كميته استقرار پايه دهم ساماندهي نيروي انساني براساس سرفصل هاي برنامه ي درسي اين پايه و آموزش معلمان آن مي باشد كه انجام آن نياز به اعتبار لازم و برگزاري آموزش هاي كوتاه مدت دارد .

زرافشان اضافه كرد : يكي از نكات مهم در ساماندهي نيروي انساني تمركز و چالش هدايت تحصيلي براساس چهار عامل استعداد، علاقه ، نياز جامعه و امكانات آموزش و پرورش است كه براي هر استان اين چهارعامل متفاوت است. و بنابراين بايد مديران مدارس و كارشناسان آموزشي و مشاوره مناطق استانها نسبت به اين عوامل در توزيع متوازن شاخه ها و رشته هاي تحصيلي اقدام كنند .

معاون آموزش متوسطه وزيرآموزش و پرورش اجراي هدايت تحصيلي را نياز به فراهم بودن ابزارها و افراد عنوان كرد و افزود : براي تامين اين نيازها حمايت بخش هاي مختلف آموزش و پرورش مورد انتظار است و براي بررسي عوامل دخيل درهدايت تحصيلي نيازمند نرم افزار جامع در اين حوزه هستيم .           

زرافشان دغدغه جدي امسال آموزش و پرورش را انتقال هدايت تحصيلي از پايه دهم به نهم عنوان كرد  و گفت : رشد متوازن شاخه ها و رشته هاي تحصيلي متناسب با نياز جامعه وامكانات آموزش و پرورش به توجيه اوليا دانش آموزان و مديران بستگي دارد .

وي افزود : آماده سازي نيروي انساني براساس سرفصل ها متناسب با برنامه هاي درسي اين پايه نيازمند منابع ويژه اي دارد كه آموزش هاي كوتاه مدت و دوره هاي آموزشي مجازي بخشي از راهكارهاي پيش بيني شده در اين مسير است .   

43 درصد مدارس كشور ظرفيت كمتر از 50 دانش آموز دارند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ؛ عصرامروز علي زرافشان درگردهمايي معاونان آموزش متوسطه سراسر كشور و روساي ادارات مشاوره كه در ارودگاه شهيد باهنر برگزار شد ، با بيان اينكه بخش عمده فعاليت هاي دوره متوسطه صرف برنامه ريزي براي پايه دهم شده است گفت : ستادي بر اين اساس براي استقرار پايه دهم و تقسيم كار براساس برنامه هاي زمان بندي و پيگيري امور در وزارت آموزش و پرورش تشكيل شده است و بخش هاي مختلف آموزش و پرورش بسته به ماموريت اصلي خود بخشي از اين كارها را پيگيري و مديريت مي كنند .

وي افزود : ميزگردهاي تخصصي وكارگاه هاي آموزشي در حوزه ي هدايت تحصيلي و همچنين استقرار پايه دهم تشكيل شده و گزارش آن در اين گردهمايي دو روزه به مديران كل ارائه شده كه مي تواند چراغ راهي براي ادامه فعاليت ها باشد .

معاون آموزش متوسطه وزيرآموزش و پرورش ادامه داد : يكي از مهم ترين بخش هاي كميته استقرار پايه دهم ساماندهي نيروي انساني براساس سرفصل هاي برنامه ي درسي اين پايه و آموزش معلمان آن مي باشد كه انجام آن نياز به اعتبار لازم و برگزاري آموزش هاي كوتاه مدت دارد .

زرافشان اضافه كرد : يكي از نكات مهم در ساماندهي نيروي انساني تمركز و چالش هدايت تحصيلي براساس چهار عامل استعداد، علاقه ، نياز جامعه و امكانات آموزش و پرورش است كه براي هر استان اين چهارعامل متفاوت است. و بنابراين بايد مديران مدارس و كارشناسان آموزشي و مشاوره مناطق استانها نسبت به اين عوامل در توزيع متوازن شاخه ها و رشته هاي تحصيلي اقدام كنند .

معاون آموزش متوسطه وزيرآموزش و پرورش اجراي هدايت تحصيلي را نياز به فراهم بودن ابزارها و افراد عنوان كرد و افزود : براي تامين اين نيازها حمايت بخش هاي مختلف آموزش و پرورش مورد انتظار است و براي بررسي عوامل دخيل درهدايت تحصيلي نيازمند نرم افزار جامع در اين حوزه هستيم .           

زرافشان دغدغه جدي امسال آموزش و پرورش را انتقال هدايت تحصيلي از پايه دهم به نهم عنوان كرد  و گفت : رشد متوازن شاخه ها و رشته هاي تحصيلي متناسب با نياز جامعه وامكانات آموزش و پرورش به توجيه اوليا دانش آموزان و مديران بستگي دارد .

وي افزود : آماده سازي نيروي انساني براساس سرفصل ها متناسب با برنامه هاي درسي اين پايه نيازمند منابع ويژه اي دارد كه آموزش هاي كوتاه مدت و دوره هاي آموزشي مجازي بخشي از راهكارهاي پيش بيني شده در اين مسير است .   

43 درصد مدارس كشور ظرفيت كمتر از 50 دانش آموز دارند

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author