40 هزار هوادار در ورزشگاه آزادی در آستانه آغاز دربی+فیلم

40 هزار هوادار در ورزشگاه آزادی در آستانه آغاز دربی+فیلم
حدود 40 هزار هوادار در ساعات باقیمانده به آغاز شهرآورد تهران در ورزشگاه آزادی حضور دارند.

40 هزار هوادار در ورزشگاه آزادی در آستانه آغاز دربی+فیلم

حدود 40 هزار هوادار در ساعات باقیمانده به آغاز شهرآورد تهران در ورزشگاه آزادی حضور دارند.
40 هزار هوادار در ورزشگاه آزادی در آستانه آغاز دربی+فیلم

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author