کسب رتبه های اول و دوم جشنواره نوجوان خوارزمی توسط دانش آموزان استان

کسب رتبه های اول و دوم جشنواره نوجوان خوارزمی توسط دانش آموزان استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اصفهان، محمد حسن قائدیها با بيان اين كه در این دوره از مسابقات، دانش آموزان استان توانستند در تمامی محورها حائز رتبه کشوری شوند، اظهاركرد: محمد جواد کردگاری در بخش دست سازه و فاطمه خوانساری دربخش زبان وادبیات فارسی رتبه اول، امیرحسین شفیعی در بخش پژوهش و رها ریخته گران و مهدخت جعفری در قسمت فعالیت های آزمایشگاهی رتبه هاي دوم کشور را بدست آوردند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تصريح كرد: در این جشنواره دانش آموزان برای راه یابی به مرحله کشوری می بایست در مراحل آموزشگاهی، منطقه ای و استانی با یکدیگر به رقابت پرداختند و از هر محور یک دانش آموز از استان به مرحله کشوری راه يافت.

وي خاطرنشان كرد: دومین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی در چهار محور« پژوهش ، زبان و ادبیات فارسی ، دست سازه و فعالیت های آزمایشگاهی » در مشهد مقدس برگزار شد.

کسب رتبه های اول و دوم جشنواره نوجوان خوارزمی توسط دانش آموزان استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اصفهان، محمد حسن قائدیها با بيان اين كه در این دوره از مسابقات، دانش آموزان استان توانستند در تمامی محورها حائز رتبه کشوری شوند، اظهاركرد: محمد جواد کردگاری در بخش دست سازه و فاطمه خوانساری دربخش زبان وادبیات فارسی رتبه اول، امیرحسین شفیعی در بخش پژوهش و رها ریخته گران و مهدخت جعفری در قسمت فعالیت های آزمایشگاهی رتبه هاي دوم کشور را بدست آوردند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تصريح كرد: در این جشنواره دانش آموزان برای راه یابی به مرحله کشوری می بایست در مراحل آموزشگاهی، منطقه ای و استانی با یکدیگر به رقابت پرداختند و از هر محور یک دانش آموز از استان به مرحله کشوری راه يافت.

وي خاطرنشان كرد: دومین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی در چهار محور« پژوهش ، زبان و ادبیات فارسی ، دست سازه و فعالیت های آزمایشگاهی » در مشهد مقدس برگزار شد.

کسب رتبه های اول و دوم جشنواره نوجوان خوارزمی توسط دانش آموزان استان

نفت آموزش پرورش دولتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author