پروژه مهر يك پروژه ملي است

پروژه مهر يك پروژه ملي است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروز، علي زرافشان در همايش توجيهي برنامه پروژه مهر كه در ساختمان شهيد رجايي و با حضور معاونان وزير و نمايندگان اعزامي حوزه ستادي به استان ها برگزار شد گفت: نمايندگان حوزه ستادي كه به استان ها اعزام مي شوند بايد تمام جوانب و قسمت هاي مختلف پروژه مهر را موردبازديد قرار دهند و گزارش جامعی را در این زمینه تهيه كنند.

وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در ديدار با معلمان افزود: همه نهادها بايد آموزش وپرورش  را بخشي از عملكرد خود بدانند و فراتر از مشاركت مالي و فيزيكي ، مشاركت معنوي در آن داشته باشند.

زرافشان با بيان اين كه در استان ها، استاندار و در شهرستان ها فرماندار رئيس شوراي آموزش وپرورش است، تصريح كرد: اين امر بيانگر رويكرد حاكم برآموزش وپرورش مبني بر تحقق مشاركت همه جانبه در نظام تعلیم وتربیت مي باشد

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش وپرورش افزود: اگر ما بهار تعليم و تربيت و پروژه مهر را يك حركت ملي مي دانيم به خاطر آن است كه در توسعه و پيشرفت كشور تأثيرگذار است و در واقع چيدن سنگ بناي توسعه كشور در آموزش وپرورش صورت مي گيرد.

وي خاطرنشان كرد: همان طور كه پروژه مهر يك پروژه ملي است در داخل آموزش وپرورش نيز تمام بخش ها در آن دخيل هستند و همه تلاش  مي كند تا مهر باشكوهي رقم بخورد

رئيس ستاد پروژه مهر و ثبت نام مدارس با تأكيد بر بررسي همه جانبه فعاليت هاي پروژه مهر توسط نمايندگان اعزامي وزارتخانه به استان ها گفت: ورود 27 هزار معلم فارغ التحصيل و بازنشسته شدن عده اي از همكاران آرايش جديدي را در مهر95 در حوزه نيروي انساني موجب شده است كه نيازمند توجه دقيق ناظران پروژه مهر به اين مسئله است

زرافشان اظهار كرد: باتوجه به وقوع سيل اخير در برخي استان هاي شمالي تعداد از مدارس دچار خسارت شده اند كه نيازمند تلاش مضاعف مديران مدارس  است تا در فرصت باقي مانده فضاي مدرسه را‌آماده كنند

پروژه مهر يك پروژه ملي است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروز، علي زرافشان در همايش توجيهي برنامه پروژه مهر كه در ساختمان شهيد رجايي و با حضور معاونان وزير و نمايندگان اعزامي حوزه ستادي به استان ها برگزار شد گفت: نمايندگان حوزه ستادي كه به استان ها اعزام مي شوند بايد تمام جوانب و قسمت هاي مختلف پروژه مهر را موردبازديد قرار دهند و گزارش جامعی را در این زمینه تهيه كنند.

وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در ديدار با معلمان افزود: همه نهادها بايد آموزش وپرورش  را بخشي از عملكرد خود بدانند و فراتر از مشاركت مالي و فيزيكي ، مشاركت معنوي در آن داشته باشند.

زرافشان با بيان اين كه در استان ها، استاندار و در شهرستان ها فرماندار رئيس شوراي آموزش وپرورش است، تصريح كرد: اين امر بيانگر رويكرد حاكم برآموزش وپرورش مبني بر تحقق مشاركت همه جانبه در نظام تعلیم وتربیت مي باشد

(image)

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش وپرورش افزود: اگر ما بهار تعليم و تربيت و پروژه مهر را يك حركت ملي مي دانيم به خاطر آن است كه در توسعه و پيشرفت كشور تأثيرگذار است و در واقع چيدن سنگ بناي توسعه كشور در آموزش وپرورش صورت مي گيرد.

وي خاطرنشان كرد: همان طور كه پروژه مهر يك پروژه ملي است در داخل آموزش وپرورش نيز تمام بخش ها در آن دخيل هستند و همه تلاش  مي كند تا مهر باشكوهي رقم بخورد

رئيس ستاد پروژه مهر و ثبت نام مدارس با تأكيد بر بررسي همه جانبه فعاليت هاي پروژه مهر توسط نمايندگان اعزامي وزارتخانه به استان ها گفت: ورود 27 هزار معلم فارغ التحصيل و بازنشسته شدن عده اي از همكاران آرايش جديدي را در مهر95 در حوزه نيروي انساني موجب شده است كه نيازمند توجه دقيق ناظران پروژه مهر به اين مسئله است

(image)

زرافشان اظهار كرد: باتوجه به وقوع سيل اخير در برخي استان هاي شمالي تعداد از مدارس دچار خسارت شده اند كه نيازمند تلاش مضاعف مديران مدارس  است تا در فرصت باقي مانده فضاي مدرسه را‌آماده كنند

پروژه مهر يك پروژه ملي است

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author