پذيرش بيش از ۱۳ میلیون نفر روز از مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان در سراسر كشور

پذيرش بيش از ۱۳ میلیون نفر روز از مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان در سراسر كشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، فرشید سیاری از پذيرش ۱۳ میلیون 44 هزار و 100 نفر روز از مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان در سراسر كشورخبرداد واظهاركرد: ۵ میلیون و 44 هزار و 8۹۱ نفر در قالب یک میلیون و ۷3 هزار و 381 خانوار تا پایان ۱۳ فروردین ماه ۹۵ در مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان اسكان يافته اند.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد : بيشترين آمار پذيرش به ترتيب به استان‌های فارس، اصفهان و خراسان رضوی، خوزستان و هرمزگان اختصاص يافته است.

پذيرش بيش از ۱۳ میلیون نفر روز از مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان در سراسر كشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، فرشید سیاری از پذيرش ۱۳ میلیون 44 هزار و 100 نفر روز از مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان در سراسر كشورخبرداد واظهاركرد: ۵ میلیون و 44 هزار و 8۹۱ نفر در قالب یک میلیون و ۷3 هزار و 381 خانوار تا پایان ۱۳ فروردین ماه ۹۵ در مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان اسكان يافته اند.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد : بيشترين آمار پذيرش به ترتيب به استان‌های فارس، اصفهان و خراسان رضوی، خوزستان و هرمزگان اختصاص يافته است.

پذيرش بيش از ۱۳ میلیون نفر روز از مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان در سراسر كشور

بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author