پاتک سنگین «جبهة النصره» در شمال حلب

پاتک سنگین «جبهة النصره» در شمال حلب
گروههای تروریستی در شمال حلب، برای جبران مناطق از دست داده مثل اردوگاه حندرات ضدحمله شدیدی به ارتش سوریه زدند و تا حد زیادی هم موفق بودند.

پاتک سنگین «جبهة النصره» در شمال حلب

گروههای تروریستی در شمال حلب، برای جبران مناطق از دست داده مثل اردوگاه حندرات ضدحمله شدیدی به ارتش سوریه زدند و تا حد زیادی هم موفق بودند.
پاتک سنگین «جبهة النصره» در شمال حلب

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author