هيچ سوالي در امتحانات نهايي خارج از كتاب درسي نيست/برخي از احساسات پاك دانش آموزان سوء استفاده شده است

هيچ سوالي در امتحانات نهايي خارج از كتاب درسي نيست/برخي از احساسات پاك دانش آموزان سوء استفاده شده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، عبدالرسول عمادي درخصوص واكنش برخي رسانه ها درخصوص اعتراض دانش آموزان به سوالات امتحانات نهايي كشوري ، اظهار كرد: طراحي سئوالات امتحانات نهايي كشوري داراي اهداف خاص آموزشي است و در اين طراحي مي بايد به سطوح مختلف آموزشي و حيطه هاي آن توجه لازم مبذول گردد و طراحان سوالات باتوجه به سابقه تدريس و طراحي سوالات كشوري، اقدام به طراحي سوالات امتحانات نهايي مي كنند.

وي افزود: سوالات اين دوره نيز هم سطح سوالات امتحاني دوره هاي قبل بوده و از آسان شروع شده و داراي ضرايب  دشواري مختلف «آسان،متوسط و دشوار» مي باشد.

عمادي با بيان اينكه صلاحيت علمي و حرفه اي طراحان سوالات امتحانات نهايي كشوري موردتأييد وزارت آموزش و پرورش  است، تصريح كرد: طراحان سوال امتحان نهايي از بين مدارس مختلف انتخاب مي شوند. باتوجه به سنوات متمادي تدريس و آشنايي به شيوه هاي آن به صورت تيمي، اقدام به طراحي سئوالات كرده و تمامي سوالات را از محتواي كتاب هاي درسي انتخاب مي كنند.

رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: طراحي سوالات الزاما بايد تدريس آن درس را در سال جاري  برعهده داشته و بادرنظرگرفتن بارم بندي ارسالي دفتر تأليف، متن كتاب درسي، شيوه نامه طراحي سئولات و… اقدام به طراحي سئوالات مي كنند.

وي درخصوص اعتراض برخي دانش اموزان به دروس رياضي و شيمي ، خاطرنشان كرد:هيچ سئوالي از اين دو درس و نيز بقيه دروس، خارج از چارچوب كتاب درسي طراحي نشده است در بازديدهاي به عمل آمده از حوزه هاي تصحيح، اكثر دبيران مصحح اوراق امتحانات نهايي از سئوالات اظهاررضايت كرده اند.

هيچ سوالي در امتحانات نهايي خارج از كتاب درسي نيست/برخي از احساسات پاك دانش آموزان سوء استفاده شده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، عبدالرسول عمادي درخصوص واكنش برخي رسانه ها درخصوص اعتراض دانش آموزان به سوالات امتحانات نهايي كشوري ، اظهار كرد: طراحي سئوالات امتحانات نهايي كشوري داراي اهداف خاص آموزشي است و در اين طراحي مي بايد به سطوح مختلف آموزشي و حيطه هاي آن توجه لازم مبذول گردد و طراحان سوالات باتوجه به سابقه تدريس و طراحي سوالات كشوري، اقدام به طراحي سوالات امتحانات نهايي مي كنند.

وي افزود: سوالات اين دوره نيز هم سطح سوالات امتحاني دوره هاي قبل بوده و از آسان شروع شده و داراي ضرايب  دشواري مختلف «آسان،متوسط و دشوار» مي باشد.

عمادي با بيان اينكه صلاحيت علمي و حرفه اي طراحان سوالات امتحانات نهايي كشوري موردتأييد وزارت آموزش و پرورش  است، تصريح كرد: طراحان سوال امتحان نهايي از بين مدارس مختلف انتخاب مي شوند. باتوجه به سنوات متمادي تدريس و آشنايي به شيوه هاي آن به صورت تيمي، اقدام به طراحي سئوالات كرده و تمامي سوالات را از محتواي كتاب هاي درسي انتخاب مي كنند.

رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: طراحي سوالات الزاما بايد تدريس آن درس را در سال جاري  برعهده داشته و بادرنظرگرفتن بارم بندي ارسالي دفتر تأليف، متن كتاب درسي، شيوه نامه طراحي سئولات و… اقدام به طراحي سئوالات مي كنند.

وي درخصوص اعتراض برخي دانش اموزان به دروس رياضي و شيمي ، خاطرنشان كرد:هيچ سئوالي از اين دو درس و نيز بقيه دروس، خارج از چارچوب كتاب درسي طراحي نشده است در بازديدهاي به عمل آمده از حوزه هاي تصحيح، اكثر دبيران مصحح اوراق امتحانات نهايي از سئوالات اظهاررضايت كرده اند.

هيچ سوالي در امتحانات نهايي خارج از كتاب درسي نيست/برخي از احساسات پاك دانش آموزان سوء استفاده شده است

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author