همه چيزبراي انجام هدايت تحصيلي مطلوب دانش آموزان كشور آماده است

همه چيزبراي انجام هدايت تحصيلي مطلوب دانش آموزان كشور آماده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش حميدرضاكفاش تصريح كرد: پس از تصويب آيين نامه هدايت تحصيلي جلسات متعدد از ستاد تا صف به منظور هماهنگي هاي اجرايي و تمهيد مقدمات با مشاركت فعال اين معاونت و معاونت هاي ذي ربط از جمله معاونت آموزش متوسطه برگزار شده است و مديران دو بخش با حضور مستمر در جمع مديران ، مشاوران و كارشناسان مشاوره متوسطه استان ها ، نواحي و منطقه حضور يافته اند و به تبيين اجرائيات موضوع پرداخته اند.

وي افزود: از جمله اقدامات اساسي ديگر اين معاونت تدوين مدل هدايت تحصيلي با دخالت دادن تمامي دروس براي تمامي رشته ها و زمينه هاي تحصيلي و همچنين اختصاص ضريب خاص به هريك از دروس با ارتباط عمودي و افقي آن ها براي ورود به رشته ها و زمينه هاي شغلي – تحصيلي مي باشد .

كفاش تصريح كرد: اين معاونت با ارتباط تنگاتنگ مركز نيروي انساني و فناوري اطلاعات، نرم افزار جامع هدايت تحصيلي را تدوين و با تلاش شبانه روزي همكاران آن مركز زمينه براي اجراي هدايت تحصيلي در سامانه پرونده الكترونيكي مشاوره فراهم گرديد. كه اين مهم ضمن تسهيل در هدايت تحصيلي نقش چشمگيري در هدايت متوازن و علمي با توجه به دسترسي به همه اطلاعات دانش آموزان در حوزه رغبت، استعداد ، عملكرد تحصيلي، امكانات منطقه و نياز جامعه بصورت كشوري،‌ استاني، منطقه اي و مدرسه اي دارد .

معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش اظهار كرد: در سطح مدرسه نيز ضمن توجيه همه عوامل (مدير، ‌معلم،‌ مشاوره، معاونين و كاركنان) دوره هاي آموزشي تبييني براي والدين و دانش آموزان با ايجاد تفكري متفاوت (يعني مد نظر قرار دادن استعدادهاي متفاوت به جاي تاكيد صرف بر هوش و نمرات درسي) در انتخاب رشته تحصيلي برگزار شده است .

كفاش با قدرداني از زحمات تمامي دست اندركاران اين پروژه مهم و حساس كه سنگ بناي اولين انتخاب دانش آموزان در طراحي مسير زندگي تحصيلي شغلي است ، با توجه، هوشياري و سعه صدر مشاوران در 2 هفته تيرماه خاطرنشان كرد: من از تمام مشاوران عزيز تقاضا دارم با روشي تبييني و اقناعي نسبت به هدايت دانش آموزان اهتمام ورزند و ايمان دارم كه مشاوران عزيز در اين امر توانا و مثل هميشه آگاهانه و صبورانه عمل خواهند كرد.

همه چيزبراي انجام هدايت تحصيلي مطلوب دانش آموزان كشور آماده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش حميدرضاكفاش تصريح كرد: پس از تصويب آيين نامه هدايت تحصيلي جلسات متعدد از ستاد تا صف به منظور هماهنگي هاي اجرايي و تمهيد مقدمات با مشاركت فعال اين معاونت و معاونت هاي ذي ربط از جمله معاونت آموزش متوسطه برگزار شده است و مديران دو بخش با حضور مستمر در جمع مديران ، مشاوران و كارشناسان مشاوره متوسطه استان ها ، نواحي و منطقه حضور يافته اند و به تبيين اجرائيات موضوع پرداخته اند.

وي افزود: از جمله اقدامات اساسي ديگر اين معاونت تدوين مدل هدايت تحصيلي با دخالت دادن تمامي دروس براي تمامي رشته ها و زمينه هاي تحصيلي و همچنين اختصاص ضريب خاص به هريك از دروس با ارتباط عمودي و افقي آن ها براي ورود به رشته ها و زمينه هاي شغلي – تحصيلي مي باشد .

كفاش تصريح كرد: اين معاونت با ارتباط تنگاتنگ مركز نيروي انساني و فناوري اطلاعات، نرم افزار جامع هدايت تحصيلي را تدوين و با تلاش شبانه روزي همكاران آن مركز زمينه براي اجراي هدايت تحصيلي در سامانه پرونده الكترونيكي مشاوره فراهم گرديد. كه اين مهم ضمن تسهيل در هدايت تحصيلي نقش چشمگيري در هدايت متوازن و علمي با توجه به دسترسي به همه اطلاعات دانش آموزان در حوزه رغبت، استعداد ، عملكرد تحصيلي، امكانات منطقه و نياز جامعه بصورت كشوري،‌ استاني، منطقه اي و مدرسه اي دارد .

معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش اظهار كرد: در سطح مدرسه نيز ضمن توجيه همه عوامل (مدير، ‌معلم،‌ مشاوره، معاونين و كاركنان) دوره هاي آموزشي تبييني براي والدين و دانش آموزان با ايجاد تفكري متفاوت (يعني مد نظر قرار دادن استعدادهاي متفاوت به جاي تاكيد صرف بر هوش و نمرات درسي) در انتخاب رشته تحصيلي برگزار شده است .

كفاش با قدرداني از زحمات تمامي دست اندركاران اين پروژه مهم و حساس كه سنگ بناي اولين انتخاب دانش آموزان در طراحي مسير زندگي تحصيلي شغلي است ، با توجه، هوشياري و سعه صدر مشاوران در 2 هفته تيرماه خاطرنشان كرد: من از تمام مشاوران عزيز تقاضا دارم با روشي تبييني و اقناعي نسبت به هدايت دانش آموزان اهتمام ورزند و ايمان دارم كه مشاوران عزيز در اين امر توانا و مثل هميشه آگاهانه و صبورانه عمل خواهند كرد.

همه چيزبراي انجام هدايت تحصيلي مطلوب دانش آموزان كشور آماده است

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author