هفته نامه «9 دی» را دوباره توقیف کردند

هفته نامه «9 دی» را دوباره توقیف کردند
هیأت نظارت بر مطبوعات هفته نامه ۹ دی را توقیف کرد و به سه نشریه تذکر کتبی داد.

هفته نامه «9 دی» را دوباره توقیف کردند

هیأت نظارت بر مطبوعات هفته نامه ۹ دی را توقیف کرد و به سه نشریه تذکر کتبی داد.
هفته نامه «9 دی» را دوباره توقیف کردند

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author